Позив за доделу бесповратних средстава по Пројекту „Унапређење институционалне инфраструктуре у циљу припреме развојних пројеката на територији Подриња“

816

Рок за пријаву: понедељак, 30. новембар 2015.

ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава по Пројекту „Унапређење институционалне инфраструктуре у циљу припреме развојних пројеката на територији Подриња“

Овај пројекат реализује Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту: Агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама из Лознице, Ужица и Руме (у даљем тексту: АРРА) .

Циљеви  пројекта

Општи циљеви пројекта су унапређење институционалне сарадње Републике Србије и Републике Српске, у циљу реализације заједничких пројеката у склопу интегрисаног друштвено – економског развоја на територији Подриња и заједнички развојни пројекти у више секторских области.

Специфични (посебни) циљеви су:

 •     Формиране међуопштинске радне групе (МОРГ);
 •     Израђени предлози пројеката;
 •     Обезбеђено кофинансирање за одобрене пројекте.

Корисници

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе са територије Подриња.

Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.

Пројекти од значаја за регионални развој су:

 •     успостављање и унапређење међуопштинске сарадње;
 •     пројекти јавно-приватног партнерства;
 •     развој и унапређење инфраструктуре;
 •     ревитализација браунфилд локација;
 •     одржавање високог квалитета животне средине програмског подручја као привредног ресурса, кроз сарадњу на заједничким иницијативама за заштиту животне средине и експлоатацију, у превенцији, обнови и реаговању у случају природних непогода;
 •     пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање,отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе.

Услови за доделу бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Агенцији са потребном документацијом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе.

Финансијски оквир

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 6.000.000,00 динара.

Агенција ће у одређеном проценту суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање одобрених пројеката које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност, у минималном износу од 1.000.000,00 РСД.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварује носилац пројекта, који је одговоран за расподелу средстава свим партнерима сразмерно њиховом учешћу.

Агенција неће суфинансирати учешће јединица локалне самоуправе у пројектима који су већ суфинансирани из буџета Републике Србије.

Оправдани трошкови који су предмет суфинансирања

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, куповина нове опреме, трошкови реализације пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове и кредитирање трећих лица.

Динамика преноса средстава

Средства одобрене бесповратне помоћи ће се исплатити према следећој динамици:

 •     50% одобреног износа биће исплаћено након потписивања уговора између Националне агенције и корисника средстава и то у року од 30 дана од дана потписивања;
 •     50% одобреног износа биће исплаћено након реализације активности које су предмет суфинансирања, односно након подношења извештаја о реализацији активности и остале неопходне документације чији ће садржај бити дефинисан уговором, а најкасније 31. јула 2016. године.

Временски оквир

Обавештење и пратећа документација биће  постављени на сајту Агенције: www.narr.gov.rs.

Пријаве ће се примати најкасније до 30. новембра 2015. године, односно док се не утроше расположива средства.

Уколико се расположива средства утроше пре истека крајњег рока за подношење пријава, обавештење о тој чињеници ће бити доступно на интернет страници Националне агенције: www.narr.gov.rs

Неопходна документација:

Документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

 •     правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
 •     потписана писaна изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
 •     потписана писана изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и изјава подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
 •     потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
 •     одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом;
 •     доказ о предатој пројектној пријави.

Захтевана пратећа документација обавезно се предаје у два примерка, од којих један мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала.

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација предаје се у два примерка у Агенцији – канцеларија Београд или доставља препорученом поштом, на адресу: Национална агенција за регионални развој – канцеларија Београд, Теразије 23/7, 11000 Београд. Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само неоверена копија.

Критеријуми и поступак одабира пријава

Контролу формалне исправности, прегледање и оцењивање пријава обавља Комисија за оцењивање и селекцију пријава (у даљем тексту: Комисија) коју решењем образује директор Агенције.

Комисија поступак одабира пријава спроводи по следећим критеријумима: значај пројекта, територијална заступљеност јединица локалне самоуправе (број јединица локалне самоуправе – партнера), прекогранична сарадња, јавно приватно партнерство и проценат средстава обезбеђених за кофинансирање.

Пријава мора да буде оцењена са најмање 55 бодова да не би била одбијена.

Закључивање уговора

Након доношења одлука Комисије, Национална агенција ће обавестити учеснике о резултатима и изабране подносиоце пријава позвати да приступе потписивању уговора о коришћењу бесповратних средстава који мора да садржи обавезу корисника да уколико средства буџета не искористи наменски, мора иста да врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 30. јуна 2016. године.

Корисник којем средства буду додељена, дужан је да приликом потписивања уговора са Националном агенцијом достави оверену копију уговора којим је одобрен пројекат.

Агенција задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију и информације.

Информације се могу добити електронским путем на е-mail: јelena.radoman.ilic@narr.gov.rs и danka.arsenovic@narr.gov.rs 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА