Стандардизовани сет услуга за ММСПП

6757

Акредитоване регионалне развојне агенције реализују стандардизовани сет услуга који чини пет група услуга: информације, обуке, саветодавне услуге, менторинг и промоције.

Општи циљ је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање. За потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су бесплатне.

Услуге које се пружају

Информације

Регионалне развојне агенције пружају информације у вези са:

започињањем пословања и тестирањем пословне идеје;
националним и међународним програмима за подршку предузетништву;
доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
правним прописима и обавезама, порезима и таксама;
подршком коју могу добити кроз програм „Европска мрежа предузетништва” (ЕЕН мрежа) – услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, пренос технологија и знања, пословно повезивање и др;
пословним удруживањем МСПП – оснивање и рад кластера, пословних удружења и задруга;
иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
стандардима квалитета;
проналажењем пословних партнера;
специјализованим услугама – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
пословним и иновативним инкубаторима;
пословањем сектора МСПП, задруга и кластера.

Обуке

1) Обавезне

– обука за почетнике у пословању;

– припрема пословног плана и пословање са банкама;

– финансијско управљање;

– извоз – за оне који први пут извозе;

– маркетинг и продаја;

2) Опционе

– преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање;

– електронско пословање;

– иновације;

– припрема за Јединствено европско тржиште;

– информационе технологије и пословање;

– инвестициона спремност.

Саветодавне услуге које развојне агенције могу да пруже су:

помоћ при изради пословног плана при пријави за старт уп кредите за почетнике код Фонда за развој Републике Србије и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;

помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда Војводине;
подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција;
подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге.

Менторинг

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту. У зависности од потребе привредног субјекта, ментор може да алоцира до 50 сати на један привредни субјект.

Промоције

Акредитоване регионалне развојне агенције организују и учествују у промотивним активностима које се односе на промоцију предузетништва и различитих програма подршке МСПП.