Poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu „Unapređenje institucionalne infrastrukture u cilju pripreme razvojnih projekata na teritoriji Podrinja“

512

Rok za prijavu: ponedeljak, 30. novembar 2015.

POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu „Unapređenje institucionalne infrastrukture u cilju pripreme razvojnih projekata na teritoriji Podrinja“

Ovaj projekat realizuje Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama iz Loznice, Užica i Rume (u daljem tekstu: ARRA) .

Ciljevi  projekta

Opšti ciljevi projekta su unapređenje institucionalne saradnje Republike Srbije i Republike Srpske, u cilju realizacije zajedničkih projekata u sklopu integrisanog društveno – ekonomskog razvoja na teritoriji Podrinja i zajednički razvojni projekti u više sektorskih oblasti.

Specifični (posebni) ciljevi su:

 •     Formirane međuopštinske radne grupe (MORG);
 •     Izrađeni predlozi projekata;
 •     Obezbeđeno kofinansiranje za odobrene projekte.

Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Podrinja.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

Projekti od značaja za regionalni razvoj su:

 •     uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje;
 •     projekti javno-privatnog partnerstva;
 •     razvoj i unapređenje infrastrukture;
 •     revitalizacija braunfild lokacija;
 •     održavanje visokog kvaliteta životne sredine programskog područja kao privrednog resursa, kroz saradnju na zajedničkim inicijativama za zaštitu životne sredine i eksploataciju, u prevenciji, obnovi i reagovanju u slučaju prirodnih nepogoda;
 •     projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje,otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime.

Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
2) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Finansijski okvir

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 6.000.000,00 dinara.

Agencija će u određenom procentu sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje odobrenih projekata koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost, u minimalnom iznosu od 1.000.000,00 RSD.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruje nosilac projekta, koji je odgovoran za raspodelu sredstava svim partnerima srazmerno njihovom učešću.

Agencija neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani iz budžeta Republike Srbije.

Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi radova, kupovina nove opreme, troškovi realizacije projekta, troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: troškove ljudskih resursa, troškove putovanja u cilju realizacije projekta, zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove i kreditiranje trećih lica.

Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

 •     50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;
 •     50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti koje su predmet sufinansiranja, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom, a najkasnije 31. jula 2016. godine.

Vremenski okvir

Obaveštenje i prateća dokumentacija biće  postavljeni na sajtu Agencije: www.narr.gov.rs.

Prijave će se primati najkasnije do 30. novembra 2015. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava, obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs

Neophodna dokumentacija:

Dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

 •     pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
 •     potpisana pisana izjava podnosioca prijave o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
 •     potpisana pisana izjava podnosioca prijave o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i izjava podnosioca prijave da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
 •     potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca prijave, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstava za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
 •     odluka jedinice lokalne samouprave o sufinansiranju projekta, sa pratećom dokumentacijom;
 •     dokaz o predatoj projektnoj prijavi.

Zahtevana prateća dokumentacija obavezno se predaje u dva primerka, od kojih jedan mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija predaje se u dva primerka u Agenciji – kancelarija Beograd ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Nacionalna agencija za regionalni razvoj – kancelarija Beograd, Terazije 23/7, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo neoverena kopija.

Kriterijumi i postupak odabira prijava

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje direktor Agencije.

Komisija postupak odabira prijava sprovodi po sledećim kriterijumima: značaj projekta, teritorijalna zastupljenost jedinica lokalne samouprave (broj jedinica lokalne samouprave – partnera), prekogranična saradnja, javno privatno partnerstvo i procenat sredstava obezbeđenih za kofinansiranje.

Prijava mora da bude ocenjena sa najmanje 55 bodova da ne bi bila odbijena.

Zaključivanje ugovora

Nakon donošenja odluka Komisije, Nacionalna agencija će obavestiti učesnike o rezultatima i izabrane podnosioce prijava pozvati da pristupe potpisivanju ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava koji mora da sadrži obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2016. godine.

Korisnik kojem sredstva budu dodeljena, dužan je da prilikom potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom dostavi overenu kopiju ugovora kojim je odobren projekat.

Agencija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Informacije se mogu dobiti elektronskim putem na e-mail: jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs i danka.arsenovic@narr.gov.rs 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA