Inicijativa Unapređenje turizma u funkciji ruralnog i regionalnog razvoja na teritoriji mačvanskog i kolubarskog okruga kandidovana za podršku u okviru projekta PRRR

2049
slika-turizam

Projektna inicijativa „Unapređenje turizma u funkciji ruralnog i regionalnog razvoja na teritoriji mačvanskog i kolubarskog okruga“ identifikovana je putem konsultativnog procesa koji je sproveden kroz institucionalni okvir RRA Loznica  i to kroz sastanke sprovedene sa zainteresovanim stranama u nekoliko sektora: javni sektor (predstavnici turističkih organizacija partnerskih opština ), poljoprivreda (registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači hrane, udruženja poljoprivrednika, udruženje žena, biciklistička udruženja), zaštita životne sredine, kao i druge javne službe od interesa. Kroz proces identifikacije Projektne inicijative konsultovani su nacionalni razvojni dokumenti koji tretiraju pitanja ruralnog i regionalnog razvoja, kao što su: Strategija razvoja turizma Republike Srbije, Nacionalni program za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Srbije 2015 – 2020, Nacionalna strategija održivog razvoja Srbije, Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja republike Srbije za period 2014-2024., Nacionalna strategija za mlade i Strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć za period 2014-2017. Tokom procesa identifikacije Projektne inicijative podrazumevano je  uvažavanje prioriteta PRRRS SDC programa, na način da predložena inicijativa uspostavlja funkcionalni teritorijalni razvoj, podstiče endogeni razvoj i prevazilazi administrativne granice, omogućuje široka partnerstva i participativnost zainteresovanih strana, mogućnost primene inovacija i tehnološkog razvoja, uvećava regionalnu konkurentnost, atraktivnost za strana i domaća ulaganja, veću zapošljivost, mogućnost finansiranja od strane EU u kasnijim fazama realizacije, očuvanje prirodnih resusrsa i pozitivan uticaj na životnu sredinu, osnaživanje uticaja i aktivnosti strana koje učestvuju, kao i uticaj inicijative na rodnu ravnopravnost i položaj mladih. 

Ciljevi

Opšti cilj inicijative se svakako odnosi na postavljanje čvrstih temelja za dalji razvoj turizma i stvaranje pozitivne klime za saradnju na nivou regije, odnosno formiranje funkcionalnog regiona, što će između ostalog, implicirati mnogo veće mogućnosti za dobijanje sredstava za projekte iz EU fondova u narednom periodu. Samo partnerstvo je inovativno u smislu da su prvi put na ovakav način različite kategorije učesnika okupljene na ovom prostoru prepoznajućiopšti  interes od zajedničke saradnje i svesni su da svako svojim udelom u inicijativni može značajno da doprinese da se formira jedinstven i prepoznatljiv proizvod koji će brendirati region.

U svojoj realizaciji, inicijativa podrazumeva nekoliko specifičnih ciljeva:

1.Formiranje zajedničkog turističkog proizvoda :

-Unapređenje  ponude   manifestacija u regiji

– Usaglašavanje  kalendara manifestacija da bi se izbeglo preklapnje (partnerstvo, ne konkurencija)

– Zajednička turistička ponuda u oblasti: sportsko rekreativnog , verskog,kulturno-istorijskog, zdravstevnog, seoskog,  izletničkog turizma

–  Unapređenje sadržaja

2. Marketing turističke destinacije na osnovu formiranog turističkog proizvoda

-Objedinjen promotivni materijal (prospekti, brošure, vodiči, informatori, mape, razglednice i sl)

-Kalendar manifestacija regije-Snimanje turistickih filmova i reportaža

-Zajednički nastupi na sajmovima u zemlji i inostranstvu

-Brend (specifičan proizvod,suvenir i sl.) regije

-Zajednička reklama i isticanje događaja u regiji

3. Obuka i  edukacija

– Organizovanje obuka za mlade ljude koji žele da se bave ruralnim razvojem, stavljajući akcenat na razvoj seoskog turizma kao jednog od prioriteta ruralnog razvoja

– Primeri dobre prakse udruženja ženskog preduzetništva ostalim ženskim udruženjima, a posebno mladim ženama koje treba da naslede izradu  tradicionalnih predmeta i ručnih radova

– Obuka za stare zanate, suvenire  i domaću radinost (pletenje, tkanje, vez…)

-Licenciranje turističkih vodiča

-Radionice, seminari, okrugli stolovi

-Studijska putovanja

-Dokvalifikacije

-Specijalizacije za određene oblasti turizma i sl.

4. Partnerstvo privatnog i javnog sektora

– Zajednički nastupi na sajmovima, turstičkim berzama

– Organizovanje okruglih stolova , javnih rasprava i tribina, akcija i sl.

– Intenzivnija saradnja  – saradnje između turističkih organizacija i turističkih agencija i udruženja.

Realizacijom navedenih ciljeva stvoriće se uslovi za povezivanje aktera u turizmu na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga, a samim tim dolazi i do unapređenja turističkog tržišta. Uvećan turistički promet  će omogućiti nova  ulaganja u turističku infrastrukturu ( smeštajni kapaciteti – hoteli, moteli, domaćinstva i sl.) i otvaranje novih radnih mesta.

5.Unapređenje položaja mladih i žena u ruralnim područjima

Inicijativa  pruža aktivnu podršku u realizaciji aktivnosti mladih, preduzimanju inicijative i njihovom smislenom uključivanju u procese donošenja i sprovođenja odluka, koje doprinose ličnom i društvenom razvoju, uspostavljanju sistema efikasne saradnje i partnerstva sa ženskim i omladinskim grupama i civilnim društvom.

Prema statističkim podacima, činjenicama i informacijama prikupljenim iz istraživanja, studijama i analizama, izveštajima organa državne uprave, izveštajima međunarodnih ugovornih tela, postoji jansa zabrinutost zbog nejednakosti između žena u gradu i žena na selu u pogledu životnog standarda i zaposlenosti, pogotovo starijih žena, kao i činjenice da postoji diskriminacija žena na selu u pristupu imovini usled tradicionalnih i društvenih obrazaca. Nažalost, ekonomski i kreativni potencijal žena na selu nije dovoljno iskorišćen, dok su one same izložene visokom stepenu ekonomske, fizičke i socijalne nesigurnosti.

Ovaj specifični cilj  inicijative, u više tačaka se poklapa Strategijom rodne ravnopravnosti i Nacionalnom strategijom za mlade. Zainteresovanost za učešćem u inicijativi i kreiranju funkcionalne platforme za saradnju, ukazuje na refleksiju kroz broj  uključenih  u inicijativu iz ove dve kategorije. Kroz ciljeve inicijative prepoznat je doprinos položaju mladih i žena, kao i novi koncept funkcionalnog prostornog povezivanja.  Aktivno učešće u formiranju inicijative i definisanju ciljeva jasno se uočava kroz liste prisutnosti sa sastanaka i radionica i fotografije.

Ključna uloga je u aktivnom učešću žena i mladih koji su od samog početka prepoznali njihovu ulogu u inicijativi i daju značajan doprinos kvalitetu i ravnomernom regionalnom razvoju. Mladi ljudi značajno mogu da doprinesu svojim radom i prepoznajući svoj interes da ostanu na porodičnim imanjima u ruralnim sredinama, svesni da od njih samih zavisi kreiranje proizvoda i ponude u seoskom turizmu. Planski i organizovano vođenje domaćinstva može da bude i te kako značajan izvor prihoda za mlade ljude, a time se i zadržavaju u ruralnim sredinama. Žene su veoma aktivne kroz različita udruženja ženskog preduzetništva. Njiohov rad se ogleda u proizvodnji atraktivnih predmeta domaće radinosti, kao i u spremanju tradiocionalnih specijaliteta, što im omogućava značajan izvor prihoda sa jedne strane, a čuva i neguje tradiciju našeg kraja sa druge strane. U okviru inicijative su dva isključivo ženska preduzetništva, koji, kao primer dobre prakse, mogu da posluže ostalim neaktivnim udruženjima da se „probude“ i uzmu značajno učešće u daljim aktivnostima.

Ova  inicijativa  oko sebe okuplja  33  partnera.