Иницијатива Унапређење туризма у функцији руралног и регионалног развоја на територији мачванског и колубарског округа кандидована за подршку у оквиру пројекта ПРРР

2050
slika-turizam

Пројектна иницијатива „Унапређење туризма у функцији руралног и регионалног развоја на територији мачванског и колубарског округа“ идентификована је путем консултативног процеса који је спроведен кроз институционални оквир РРА Лозница  и то кроз састанке спроведене са заинтересованим странама у неколико сектора: јавни сектор (представници туристичких организација партнерских општина ), пољопривреда (регистрована пољопривредна газдинства, произвођачи хране, удружења пољопривредника, удружење жена, бициклистичка удружења), заштита животне средине, као и друге јавне службе од интереса. Кроз процес идентификације Пројектне иницијативе консултовани су национални развојни документи који третирају питања руралног и регионалног развоја, као што су: Стратегија развоја туризма Републике Србије, Национални програм за пољопривреду и рурални развој Републике Србије 2015 – 2020, Национална стратегија одрживог развоја Србије, Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 2014-2024., Национална стратегија за младе и Стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017. Током процеса идентификације Пројектне иницијативе подразумевано је  уважавање приоритета ПРРРС СДЦ програма, на начин да предложена иницијатива успоставља функционални територијални развој, подстиче ендогени развој и превазилази административне границе, омогућује широка партнерства и партиципативност заинтересованих страна, могућност примене иновација и технолошког развоја, увећава регионалну конкурентност, атрактивност за страна и домаћа улагања, већу запошљивост, могућност финансирања од стране ЕУ у каснијим фазама реализације, очување природних ресусрса и позитиван утицај на животну средину, оснаживање утицаја и активности страна које учествују, као и утицај иницијативе на родну равноправност и положај младих. 

Циљеви

Општи циљ иницијативе се свакако односи на постављање чврстих темеља за даљи развој туризма и стварање позитивне климе за сарадњу на нивоу регије, односно формирање функционалног региона, што ће између осталог, имплицирати много веће могућности за добијање средстава за пројекте из ЕУ фондова у наредном периоду. Само партнерство је иновативно у смислу да су први пут на овакав начин различите категорије учесника окупљене на овом простору препознајућиопшти  интерес од заједничке сарадње и свесни су да свако својим уделом у иницијативни може значајно да допринесе да се формира јединствен и препознатљив производ који ће брендирати регион.

У својој реализацији, иницијатива подразумева неколико специфичних циљева:

1.Формирање заједничког туристичког производа :

-Унапређење  понуде   манифестација у регији

– Усаглашавање  календара манифестација да би се избегло преклапње (партнерство, не конкуренција)

– Заједничка туристичка понуда у области: спортско рекреативног , верског,културно-историјског, здравстевног, сеоског,  излетничког туризма

–  Унапређење садржаја

2. Маркетинг туристичке дестинације на основу формираног туристичког производа

-Обједињен промотивни материјал (проспекти, брошуре, водичи, информатори, мапе, разгледнице и сл)

-Календар манифестација регије-Снимање туристицких филмова и репортажа

-Заједнички наступи на сајмовима у земљи и иностранству

-Бренд (специфичан производ,сувенир и сл.) регије

-Заједничка реклама и истицање догађаја у регији

3. Обука и  едукација

– Организовање обука за младе људе који желе да се баве руралним развојем, стављајући акценат на развој сеоског туризма као једног од приоритета руралног развоја

– Примери добре праксе удружења женског предузетништва осталим женским удружењима, а посебно младим женама које треба да наследе израду  традиционалних предмета и ручних радова

– Обука за старе занате, сувенире  и домаћу радиност (плетење, ткање, вез…)

-Лиценцирање туристичких водича

-Радионице, семинари, округли столови

-Студијска путовања

-Доквалификације

-Специјализације за одређене области туризма и сл.

4. Партнерство приватног и јавног сектора

– Заједнички наступи на сајмовима, турстичким берзама

– Организовање округлих столова , јавних расправа и трибина, акција и сл.

– Интензивнија сарадња  – сарадње између туристичких организација и туристичких агенција и удружења.

Реализацијом наведених циљева створиће се услови за повезивање актера у туризму на територији Мачванског и Колубарског округа, а самим тим долази и до унапређења туристичког тржишта. Увећан туристички промет  ће омогућити нова  улагања у туристичку инфраструктуру ( смештајни капацитети – хотели, мотели, домаћинства и сл.) и отварање нових радних места.

5.Унапређење положаја младих и жена у руралним подручјима

Иницијатива  пружа активну подршку у реализацији активности младих, предузимању иницијативе и њиховом смисленом укључивању у процесе доношења и спровођења одлука, које доприносе личном и друштвеном развоју, успостављању система ефикасне сарадње и партнерства са женским и омладинским групама и цивилним друштвом.

Према статистичким подацима, чињеницама и информацијама прикупљеним из истраживања, студијама и анализама, извештајима органа државне управе, извештајима међународних уговорних тела, постоји јанса забринутост због неједнакости између жена у граду и жена на селу у погледу животног стандарда и запослености, поготово старијих жена, као и чињенице да постоји дискриминација жена на селу у приступу имовини услед традиционалних и друштвених образаца. Нажалост, економски и креативни потенцијал жена на селу није довољно искоришћен, док су оне саме изложене високом степену економске, физичке и социјалне несигурности.

Овај специфични циљ  иницијативе, у више тачака се поклапа Стратегијом родне равноправности и Националном стратегијом за младе. Заинтересованост за учешћем у иницијативи и креирању функционалне платформе за сарадњу, указује на рефлексију кроз број  укључених  у иницијативу из ове две категорије. Кроз циљеве иницијативе препознат је допринос положају младих и жена, као и нови концепт функционалног просторног повезивања.  Активно учешће у формирању иницијативе и дефинисању циљева јасно се уочава кроз листе присутности са састанака и радионица и фотографије.

Кључна улога је у активном учешћу жена и младих који су од самог почетка препознали њихову улогу у иницијативи и дају значајан допринос квалитету и равномерном регионалном развоју. Млади људи значајно могу да допринесу својим радом и препознајући свој интерес да остану на породичним имањима у руралним срединама, свесни да од њих самих зависи креирање производа и понуде у сеоском туризму. Плански и организовано вођење домаћинства може да буде и те како значајан извор прихода за младе људе, а тиме се и задржавају у руралним срединама. Жене су веома активне кроз различита удружења женског предузетништва. Њиохов рад се огледа у производњи атрактивних предмета домаће радиности, као и у спремању традиоционалних специјалитета, што им омогућава значајан извор прихода са једне стране, а чува и негује традицију нашег краја са друге стране. У оквиру иницијативе су два искључиво женска предузетништва, који, као пример добре праксе, могу да послуже осталим неактивним удружењима да се „пробуде“ и узму значајно учешће у даљим активностима.

Ова  иницијатива  око себе окупља  33  партнера.