Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP i klastere

3945

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje javni poziv „MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP I KLASTERE“

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu, Lajkovcu i Loznici.

Cilj projekta: Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

Šta je mentoring? Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.  Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik. Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodi mentoring kao standarizovanu uslugu od 2011. godine. Program mentoringa u 2015. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013-2016. godine.  

NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Sadržaj mentoring usluga

 •     Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 •     Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 •     Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
 •     Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
 •     Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 •     Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
 •     Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
 •     Obuka.

Implementacija mentoringa: Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici i to koji su početnici u poslovanju (registrovani nakon 1. marta 2014. godine) ili oni koji su registrovani pre navedenog datuma, kao i klasteri (podrška je usmerena na jačanje kapaciteta klaster menadžmenta za tehnološki razvoj i inovacije, ne pojedinačno članica klastera).

USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:

mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 •     većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 •     pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
 •     izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 •     ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

i klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:

 •     da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 •     da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 •     da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 •     da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu.

KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u tri kategorije:

 •     Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2014. godine;
 •     Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2014. godine.
 •     Klasteri

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 •     Za novoosnovane privredne subjekte:
 1.     Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
 2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);
 •   Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:
 1.     Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
 2.     Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
 3.     Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
 4.     Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2014. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.
 •     Za klastere:
 1.     Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
 2.     Izvod o registraciji klastera (ne stariji od 6 meseci original ili overena kopija);
 3.     Bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu (osim klastera koji su registrovani u 2015. godini);
 4.     Potvrda nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja Javnog poziva.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju na adrese:

 •     Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“-Zrenjanin, Čarnojevićeva 1; telefon: 023/510 567; www.banat.rs
 •     Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd d.o.o, Topličin venac 11/4; telefon : 011/2186 730, 2186 740; www.rarei.rs
 •     Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja-Kragujevac, Kralja Petra I 22; telefon: 034/300 575; www.redasp.rs
 •     Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“-Užice, Petra Ćelovića bb; telefon: 031/523 065, 510 098; www.rrazlatibor.co.rs
 •     Regionalna razvojna agencija „PANONREG“ – Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15; telefon: 024/554-107; www.panonreg.rs
 •     Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje-Požarevac, Stari korzo 30/3; telefon: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs
 •     Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 77; telefon: 036/397-777; www.kv-rda.org
 •     Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“-Novi Pazar, 7. jula bb; telefon: 020/332-700; ; www.seda.org.rs
 •     Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Pana Đukića 42; telefon: 016/233-440; www.centarzarazvoj.org
 •     Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga “VEEDA”-Vranje, Cara Dušana 12 b/27; telefoni: 017/405-641; 064/685-86-04; 064/685-86-23; www.veeda.rs
 •     Regionalna razvojna agencija „Bačka“-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/2; telefon: 021/557 781; www.rda-backa.rs
 •     Regionalna razvojna agencija „Srem“-Ruma, Glavna br.172; telefon: 022/470-910; www.rrasrem.rs
 •     Agencija za razvoj MSPP „ALMA MONS“-Novi Sad; Svetosavska 3a; telefon: 021/427-822; 427-574; www.almamons.rs
 •     Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“-Zaječar, Trg Oslobođenja bb; telefon: 019/426-376, 426-377; www.raris.org
 •     Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o-Niš, Obrenovićeva 38/1; telefon: 018/515-447; 522-659; www.rra-jug.rs
 •     Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO“-Lajkovac; Omladinski trg 1; telefon: 014/34-33-196; www.arroko.rs
 •     Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o.-Kruševac; Balkanska 63/IV; telefon: 037/418-520.
 •     Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine-Loznica; Jovana Cvijića 20; telefon: 015/876-096; 015/875-993; www.rrappr.rs.

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV –  MENTORING 2015.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 015/876-096; 015/875-993; ili putem elektronske pošte na adresu office@rrappr.rs

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15.05.2015. GODINE

Obrazac 1 – Prijava 2015

BESPLATNO MENTORSTVO BROŠURA