Менторинг за 100 новооснованих и постојећих МСПП и кластере

4098

Национална агенција за регионални развој објављује јавни позив „МЕНТОРИНГ ЗА 100 НОВООСНОВАНИХ И ПОСТОЈЕЋИХ МСПП И КЛАСТЕРЕ“

Овај јавни позив за реализацију менторинг програма спроводи Национална агенција за регионални развој у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама и центрима за развој МСПП у Суботици, Зрењанину, Новом Саду, Руми, Београду, Пожаревцу, Крагујевцу, Краљеву, Ужицу, Новом Пазару, Нишу, Лесковцу, Врању, Зајечару, Крушевцу, Лајковцу и Лозници.

Циљ пројекта: Бесплатна услуга менторинга за одабраних 100 предузетника/привредних друштава/кластера у трајању од 50 сати по клијенту, а до краја новембра 2015. године.

Шта је менторинг? Менторинг је свеобухватан процес подршке предузећима (привредним друштвима) и предузетницима који се налазе у пресудном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак уопште. Процес менторинга представља одређени број сати који стручно лице-ментор проводи у директном контакту/раду са власником радње или предузећа. Рад ментора почиње од дијагнозе. Предузеће и ментор заједно проучавају разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој.  На основу дијагнозе ментор и предузетник/предузеће припремају план/пројекат развоја. Током овог процеса ментор ради као помоћник, али и као координатор и саветник. Национална агенција за регионални развој је стандардизовала менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институционализација менторинга као услуге за МСПП“, финансираног од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA. Национална агенција за регионални развој спроводи менторинг као стандаризовану услугу од 2011. године. Програм менторинга у 2015. години саставни је део новог Пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуге за МСПП у земљама Западног Балкана-Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори“, који спроводи НАРР у сарадњи са Владом Јапана преко Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA. Предметни Пројекат је први регионалног карактера који финансира Влада Јапана и спроводи се у периоду 2013-2016. године.  

НАРР спроводи и независну евалуацију корисника менторинга у претходним годинама реализације, а која је показала да захваљујући овој услузи МСПП корисници остварују у просеку 10% повећања продаје, профита и броја запослених.

Садржај менторинг услуга

 •     Дијагностиковање – анализа тренутне ситуације у предузећу, односно код предузетника;
 •     Помоћ у припреми развојних активности/планова/пројеката, како би се достигли што бољи пословни резултати;
 •     Саветовање и координација активности усмерених на приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама итд.;
 •     Помоћ у припреми документације која се подноси пословним банкама и приликом конкурисања за програме подршке МСПП;
 •     Помоћ  при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;
 •     Помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз републичку мрежу и у мрежи ЕУ;
 •     Помоћ у проналажењу потребних информација и консалтинг;
 •     Обука.

Имплементација менторинга: Ментори који ће спроводити програм обучени су у оквиру шестомодуларне обуке за менторе и запослени су у регионалним агенцијама и центрима за подршку МСПП, односно регионалним развојним агенцијама. Обука ментора представља један од резултата Пројекта Националне агенције за регионални развој и Јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA). Корисници менторинга могу бити микро, мала и средња привредна друштва и предузетници и то који су почетници у пословању (регистровани након 1. марта 2014. године) или они који су регистровани пре наведеног датума, као и кластери (подршка је усмерена на јачање капацитета кластер менаџмента за технолошки развој и иновације, не појединачно чланица кластера).

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Право да учествују у јавном позиву имају:

микро, мала и средња привредна друштва и предузетници који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:

 •     већинско домаће приватно власништво, регистровани на територији Републике Србије;
 •     позитиван пословни резултат у претходној години (за тзв. постојеће МСПП);
 •     измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 •     не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију,

и кластери који испуњавају следеће услове:

 •     да су уписани у Регистар удружења у складу са важећим Законом;
 •     да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;
 •     да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 •     да су предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, регистрована на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

Заинтересовани кандидати могу поднети пријаву у три категорије:

 •     Новоосновани привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) – регистровани после 1. марта 2014. године;
 •     Постојећи привредни субјекти – регистровани пре 1. марта 2014. године.
 •     Кластери

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 •     За новоосноване привредне субјекте:
 1.     Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста – део под називом „Достављање пријава“);
 2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или оверена копија);
 •   За привредне субјекте који су регистровани пре 1. марта 2014. године:
 1.     Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
 2.     Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија);
 3.     Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/радња – подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, као и до датума објављивања Јавног позива (оригинал или оверена копија);
 4.     Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2014. годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан и истоветан примерку који је достављен Агенцији за привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати и оверити печатом привредног субјекта.
 •     За кластере:
 1.     Попуњен образац (може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs или у просторијама регионалних агенција и центара, са списка у наставку текста-део под називом „Достављање пријава“);
 2.     Извод о регистрацији кластера (не старији од 6 месеци оригинал или оверена копија);
 3.     Биланс стања и биланс успеха за 2014. годину (осим кластера који су регистровани у 2015. години);
 4.     Потврдa надлежне филијале Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања Јавног позива.

Национална агенција за регионални развој задржава право да провери веродостојност поднете документације.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се достављају на адресе:

 •     Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“-Зрењанин, Чарнојевићева 1; телефон: 023/510 567; www.banat.rs
 •     Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд д.о.о, Топличин венац 11/4; телефон : 011/2186 730, 2186 740; www.rarei.rs
 •     Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља-Крагујевац, Краља Петра I 22; телефон: 034/300 575; www.redasp.rs
 •     Регионална развојна агенција „Златибор“-Ужице, Петра Ћеловића бб; телефон: 031/523 065, 510 098; www.rrazlatibor.co.rs
 •     Регионална развојна агенција „ПАНОНРЕГ“ – Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15; телефон: 024/554-107; www.panonreg.rs
 •     Регионална развојна агенција Браничево Подунавље-Пожаревац, Стари корзо 30/3; телефон: 012/510-824; 511-823; www.rra-bp.rs
 •     Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа-Краљево, Цара Душана 77; телефон: 036/397-777; www.kv-rda.org
 •     Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“-Нови Пазар, 7. јула бб; телефон: 020/332-700; ; www.seda.org.rs
 •     Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа-Лесковац, Пана Ђукића 42; телефон: 016/233-440; www.centarzarazvoj.org
 •     Регионална агенција за економски развој и предузетништво Пчињског округа “VEEDA”-Врање, Цара Душана 12 б/27; телефони: 017/405-641; 064/685-86-04; 064/685-86-23; www.veeda.rs
 •     Регионална развојна агенција „Бачка“-Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 20/2; телефон: 021/557 781; www.rda-backa.rs
 •     Регионална развојна агенција „Срем“-Рума, Главна бр.172; тeлефон: 022/470-910; www.rrasrem.rs
 •     Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“-Нови Сад; Светосавска 3а; телефон: 021/427-822; 427-574; www.almamons.rs
 •     Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“-Зајечар, Трг Ослобођења бб; телефон: 019/426-376, 426-377; www.raris.org
 •     Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о-Ниш, Обреновићева 38/1; телефон: 018/515-447; 522-659; www.rra-jug.rs
 •     Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“-Лајковац; Омладински трг 1; телефон: 014/34-33-196; www.arroko.rs
 •     Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о.-Крушевац; Балканска 63/IV; телефон: 037/418-520.
 •     Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине-Лозница; Јована Цвијића 20; телефон: 015/876-096; 015/875-993; www.rrappr.rs.

На коверти мора бити јасно назначено „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ –  МЕНТОРИНГ 2015.“

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 015/876-096; 015/875-993; или путем електронске поште на адресу office@rrappr.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 15.05.2015. ГОДИНЕ

Образац 1 – Пријава 2015

БЕСПЛАТНО МЕНТОРСТВО БРОШУРА