Javni poziv za prijavu projekta za ,, Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu „

2092

Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 295.800.000,00 dinara.

Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:

1) mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona i povezivanja poslovnih zona sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);

2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

 

  1. Podnosilac prijave projekta

 

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

 

      III. Cilj i namena Programa

 

Cilj Programa je unapređenje investicionog potencijala lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture u poslovnoj zoni, kao i one koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone i njeno funkcionalno integrisanje u okruženje.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 2 je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture koja obezbeđuje turistički i drugi privredni potencijal lokalne samouprave, projekata uređenja javnih površina, površina namenjenih opštoj rekreaciji i drugih objekata koji su u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

 

  1. Finansiranje projekta

 

Ministarstvo privrede učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja prijave projekta.

Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva privrede sufinansira se projekat na sledeći način:

1)  do 90 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti;

2)  do 70 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe razvijenosti;

3)  do 60 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe razvijenosti;

4)  do 50 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe razvijenosti.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

 

  1. Uslovi za dodelu sredstava Programa

 

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;

2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;

3) da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave.

 

  1. VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

 

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) opravdanost projekta;

2) održivost projekta;

3) postojanje namere investitora za investiranje;

 

4) efekti projekta:

a) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta – za Meru 1;

b) planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta – za Meru 2.

 

VII. Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv

 

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:

1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu;

2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;

3) projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);

4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

  • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
  • tekstualne i grafičke priloge (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova)
  • predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje. Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;
  • skeniranu rekapitulaciju radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
  • skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
  • skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.

5)  akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

6) skenirana prva strana Elaborata geomehaničkih ispitivanja;

7) list nepokretnosti;

8) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone (dostavlja Podnosilac prijave Mere 1);

9)    najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;

10) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom ili pisana namera potencijalnog investitora, koji sadrže podatke o investitoru, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima, planiranoj visini ulaganja u osnovna sredstva i broju novih radnih mesta koja planira da otvori nakon realizacije projekta;

11) izjava o očekivanim efektima projekta i to:

a) izjava o planiranom broju novih radnih mesta nakon realizacije projekta (dostavlja Podnosilac prijave Mere 1) ili

b) izjava o planiranom broju direktnih korisnika nakon realizacije projekta (dostavlja Podnosilac prijave Mere 2);

12) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.

 

     VIII. Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja

 

            Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu, koji se preuzima na internet strani Ministarstva: www.privreda.gov.rs.

Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u glavi VII.  javnog poziva.

Prijavu projekta sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

 

Ministarstvo privrede

Komisija za ocenjivanje i odabir projekata

11000 Beograd, Kneza Miloša 20

 

Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati.

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2019. godinu (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

U slučaju da se sredstva iz glave I. javnog poziva ne iskoriste u potpunosti, odnosno ukoliko u toku 2019. godine dođe do uštede prilikom ugovaranja projekta ili drugog razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti rangiranim projektima prema već utvrđenom redosledu, a ukoliko to iz bilo kog razloga nije moguće, Ministarstvo može raspisati novi javni poziv.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne  nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta,  učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4132 i 011/333-4247.

 

Ministarstvo privrede

broj: 401-00-277/2019-11 od 21. januara 2019. godine

Rok za podnošenje prijave je 11. februar 2019. godine.

PREUZMITE FAJL : JAVNI POZIV – ZONE
PREUZMITE FAJL : KRITERIJUMI
PREUZMITE FAJL : OBRAZAC – PRIJAVA