Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini

4114

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).
Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:
 mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama
 stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
 Romi
 osobe sa invaliditetom
 radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
 dugoročno nezaposleni
 žrtve porodičnog nasilja.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:
 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS;
 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u trećoj grupi JLS;
 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći,
mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.
Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:
 pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći;
 ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.
Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:
 poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
 poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
 popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR, odnosno odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionih delova;
3
 izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), potpisan od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za 3 meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do meseca koji prethodi mesecu u kom je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze, odnosno za poslodavca koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu;
 obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj de minimis državnoj pomoći, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled prirodnog odliva i drugih opravdanih razloga, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu zapošljavanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju subvencije poslodavcu za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.
Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošljavaju mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.
Nacionalna služba prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu procenjuje opravdanost uključivanja broja lica iz zahteva sa biznis planom. Broj novozaposlenih za koje se traži subvencija u odnosu na broj zaposlenih može da bude najviše 5:1.
BODOVNA LISTA – SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH Kriterijumi Broj bodova
1. Delatnost poslodavca u
Proizvodnja, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge
kojoj se zapošljavaju lica 15
Uslužno zanatstvo, ostale uslužne delatnosti i građevinarstvo
8
Hoteli, restorani i ostale usluge
5
Ostalo
0
2. Dužina obavljanja delatnosti
Više od tri godine
10
Više od jedne do tri godine
8
Do jedne godine
5
3. Prethodno korišćena sredstva po osnovu dodele subvencije za otvaranje novih radnih mesta
Procenat zaposlenih lica*
Više od 50% zaposlenih lica
15
Zaposleno do 50% lica
10
Nije bilo zaposlenih
0
Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe**
20
4. Broj zaposlenih kod poslodavca za prethodna 3 meseca
Porast broja zaposlenih 15
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 60
*Element „Procenat zaposlenih lica“ odnosi se na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta po javnim pozivima iz 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba, a podrazumeva odnos broja lica koja su na dan 6 meseci od završetka ugovorne obaveze po osnovu dodele subvencije za otvaranje novih radnih mesta zasnovala radni odnos kod istog ili drugog poslodavca i broja lica koja su bila zaposlena po istom osnovu kod podnosioca zahteva. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.
**Element „Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe“ odnosi se na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta i subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima po javnim pozivima iz 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.
Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom: porast broja zaposlenih, procenat zaposlenih lica, dužina obavljanja i delatnost poslodavca. Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
 dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za lica koja se zapošljavaju (kopija ugovora o radu); datum zasnivanja radnog odnosa mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije;
 sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza;
 potvrda o prijemu zahteva za registraciju menice (za pravno lice);
 fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta odobrena sredstva po osnovu subvencije;
 fotokopija/ očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava/ žiranta i
 drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.
U cilju zaključivanja ugovora podnosilac zahteva je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, koja mogu biti:
1. Za preduzetnika:
 za odobrena sredstva u iznosu do 1.500.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
 za odobrena sredstva u iznosu od 1.500.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.
2. Za pravno lice:
 za odobrena sredstva u iznosu do 1.500.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
 za odobrena sredstva u iznosu od 1.500.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:
 zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci; u slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos sa drugim nezaposlenim sa evidencije Nacionalne službe koji pripada kategoriji teže zapošljivih za koju je određena ista visina subvencije, u skladu sa Javnim pozivom; potrebno je da to lice zadrži u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka uvećanog za period u kome je izvršena zamena; izuzetno, moguće je izvršiti zamenu lica drugim nezaposlenim licem koje pripada kategoriji teže zapošljivih određenoj većim iznosom subvencije od odobrene, s tim da Nacionalna služba nema obavezu isplate razlike u visini subvencije; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice;
 izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 zadrži lica za koja je ostvario pravo na subvenciju/zamenu, u periodu realizacije ugovorne obaveze, na teritoriji JLS istog ili nižeg stepena razvijenosti od JLS na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
 omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze;
 dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;
 obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji, mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.
Tabela sa prikazom razvijenosti opština u Republici Srbiji i spisak delatnosti koje ne mogu biti subvencionisane dostupni su u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, kao i na sajtu www.nsz.gov.rs.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.