Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години

5140

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
 млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама
 старији од 50 година који имају статус вишка запослених
 Роми
 особе са инвалидитетом
 радно способни корисници новчане социјалне помоћи
 дугорочно незапослени
 жртве породичног насиља.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.
Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом да:
 припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.
Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих не могу остварити:
 послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време);
 послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности који је сaставни део овог јавног позива.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
 попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног органа о образовању организационих делова;
3
 извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, за пријаве поднете у законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту;
 обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
 уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту запошљавања лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.
Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.
Национална служба приликом одлучивања по поднетом захтеву процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде највише 5:1.
БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ Критеријуми Број бодова
1. Делатност послодавца у
Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге
којој се запошљавају лица 15
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство
8
Хотели, ресторани и остале услуге
5
Остало
0
2. Дужина обављања делатности
Више од три године
10
Више од једне до три године
8
До једне године
5
3. Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места
Проценат запослених лица*
Више од 50% запослених лица
15
Запослено до 50% лица
10
Није било запослених
0
Послодавац који није раније користио средства Националне службе**
20
4. Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца
Пораст броја запослених 15
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 60
*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци од завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведене податке ће проверавати Национална служба.
**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима по јавним позивима из 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
 доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције;
 средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
 потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
 фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
 фотокопија/ очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/ жиранта и
 други докази у зависности од статуса жиранта.
У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу бити:
1. За предузетника:
 за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима;
 за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
 за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима;
 за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац – корисник субвенције дужан је да:
 заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим са евиденције Националне службе који припада категорији теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у складу са Јавним позивом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену лица другим незапосленим лицем које припада категорији теже запошљивих одређеној већим износом субвенције од одобрене, с тим да Национална служба нема обавезу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице;
 измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је остварио право на субвенцију;
 омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
 достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе, као и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 29.11.2019. године.