MENTORING

2758

Mentoring predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje. Kroz ovaj pristup, preduzeće je u stanju da prima ravnomernu, vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata. Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.

Korisnici mentoringa su:

početnici u poslovanju;
postojeći preduzetnici, zainteresovani za unapređenje poslovanja;
udruženja i klasteri;
korisnici programa koje podržava Vlada Republike Srbije, donatori i druge institucije.

Usluge koje obuhvata mentoring su:

Dijagnostifikovanje kako bi se definisala i razumela trenutna situacija u poslovanju preduzeća;
Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija;
Pomoć u pripremi i realizaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se postigli što bolji poslovni rezultati;
Pomoć u pripremi dokumentacije za programe podrške preduzećima;
Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih pristupanju fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama;
Upoznavanje sa odgovarajućim konsutantima;
Obuke;
Konsalting.

Proces mentoringa u preduzeću može trajati godinu dana, kroz ukupno 60 sati.