Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015. godini

678

Rok za prijavu: sreda, 19. avgust 2015.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u  2015. godini, a koji se sastoji iz dva projekta (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: NARR) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

 1. Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

Osnovni cilj Projekta je jačanje konkurentnosti i inovativnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:

 •  uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 • novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • elektronska prezentacija.

II grupa aktivnosti:

 •  poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 • testiranje novih proizvoda i
 • izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 •     da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);
 •     da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 •     da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;
 •     da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;
 •     da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 •     da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 •     da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu:

 •     I grupa aktivnosti od 50.000,00 do 200.000,00 dinara, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara
 •     II grupa aktivnosti od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

NARR će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 30.000.000,00 dinara.

2. Projekat podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava

Osnovni cilj Projekta je razvoj ženskog preduzetništva u smislu povećanja broja žena u biznisu, veće vidljivosti uspešnih žena – preduzetnica i uspešnog preduzetništva uopšte, jačanja motivacije preduzetnica za unapređenje poslovanja, a kroz davanje bespovratnih finansijskih sredstava.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

 •     uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda/sertifikacija/resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
 •     poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 •     poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
 •     testiranje novih proizvoda;
 •     izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
 •     novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 •     elektronsku prezentaciju preduzeća i
 •     edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 •     da je pretežna delatnost proizvodnja, prerada ili pružanje usluga (da registrovana pretežna delatnost u Agenciji za privredne registre ukazuje na proizvodnu/uslužnu delatnost ili delatnost prerade);
 •     da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 •     da učešće žene/a u vlasništvu privrednog društva iznosi najmanje 25% i da istovremeno žena/e upravlja/ju poslovanjem (žena/e je/su upisana/e u Agenciji za privredne registre kao direktor ili zamenik direktora), odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
 •     da su osnovani najkasnije 01. jula 2013. godine;
 •     da imaju pozitivne rezultate poslovanja u prethodne dve godine;
 •     da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 •     da u prethodne dve godine i tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva NARR i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara za sve aktivnosti, osim za elektronsku prezentaciju preduzeća za koju se može odobriti maksimalno 100.000,00 dinara.

NARR za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 65% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Projekta iznose 10.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti mogu podneti prijave po osnovu oba projekta, ali bespovratna sredstva ne mogu biti odobrena za istu aktivnost.

Sredstva se dodeljuju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95. – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Rok za podnošenje prijava je 19. avgust 2015. godine.

Tekst Projekata, uputstva, pravila za ocenjivanje, prijave i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama NARR, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Za detaljnije informacije možete se obratiti NARR na brojeve telefona: 011/2060-807; 011/2060-810; 011/2060-829; 011/2060-843; 011/2060-847; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 i 011/2060-870.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji:

 •     Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar; tel: 019/426-376, 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
 •     Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“ d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin; tel: 023/510-567, 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.banat.rs;
 •     Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o. Leskovac; Pana Đukića 42, 16000 Leskovac; tel: 016/3150-115, 233 440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 •     Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o. Kraljevo; Cara Dušana 77, 36000 Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;   
 •     Regionalna razvojna agencija „JUG“ d.o.o. Niš; Obrenovićeva 38/I, 18000 Niš; tel: 018/515-447, 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“ d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, 31000 Užice; tel: 031/523-065, 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija Bačka d.o.o. Novi Sad; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, 21000 Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma; Glavna br. 172, 22400 Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ d.o.o. Novi Pazar; 7. jula bb, 36300 Novi Pazar; tel: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
 •     Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac; Kralja Petra I br. 22, 34000 Kragujevac; tel: 034/302-701;    300-575; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;   
 •     Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, d.o.o. Beograd; Topličin venac 11/4, 11000 Beograd; tel: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: office@rarei.rs; www.rarei.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine d.o.o. Loznica;    Jovana Cvijića 20, 15300 Loznica; tel: 015/876-096, 875-993; e-mail: office@rrappr.rs; www.rrappr.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija PANONREG d.o.o. Subotica; Trg Cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica; tel: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rs; www.panonreg.rs;
 •     Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ d.o.o. Požarevac; Stari korzo 30/3, 12000 Požarevac; tel: 012/510-824, 511-823; e-mail:  office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;
 •     Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o. Kruševac, Balkanska 63/4, 37000 Kruševac; tel: 037/418-520; e-mail: rakrusevac@gmail.com.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA