Јавни позив за учешће у програму подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији ММСПП у 2018. години

2832

Развојна агенција Србије (даље: РАС) развила је Програм подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији (даље: Програм) у оквиру Програма рада РАС за 2018. годину. Општи циљ Програма је развој привредних субјеката и повећање њихове конкурентности која треба да створи снажан, конкурентан и извозно оријентисан сектор ММСПП.

У оквиру овог програма подршка је намењена ММСПП кроз суфинансирање следећих пројектних активности:
1. Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда;
2. Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа;
3. Развој технолошких процеса, производа/услуга;
о Побољшање постојећих и развој нових производа/услуга
о Нови дизајн производа и амбалаже;
о Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
4. Индивидуални наступ на међународном сајму у иностранству.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

1) да је претежна делатност ММСПП производња или прерада (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР – детаљније информације у Упутству за реализацију програма подршке конкурентности продуктивности и интернационализацији ММСПП);
2) да су у већинском приватном власништву;
3) да су у тренутку подношења пријаве, регистровани у АПР Републике Србије најкасније до 1. јануара 2016. године (у Регистру привредних друштава или предузетника);
4) да су позитивно пословали у претходној години;
5) да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства;
6) да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
7) да им у последње две године није изречена мера забране обављања делатности;
8) да за исте оправдане трошкове за које конкуришу, у последње две године нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета ЈЛС;
9) да нису у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
10) Програмом ће се суфинансирати пројектне активности које су започете по објављивању Јавног позива, а нису завршене пре потписивања уговора са РАС. Изузетак су пројектне активности дефинисане под редним бројем 3. „Развој технолошких процеса, производа/услуга“ које могу бити започете најраније 01.01.2018. године.

Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву пројекта за учешће у Програму.

Средства се не могу користити за:

1. Пројектне активности које су усмерене ка: дуванској индустрији; организацији игара на срећу; производњи и продаји оружја и војне опреме; грађевинарству; трговини и примарној пољопривредној производњи;
2. Пројекти који се тичу само или углавном индивидуалних стипендија за студије и обуке, као и индивидуална спонзорства за учешће на радионицама;
3. Пројекти који су повезани са политичким партијама;
4. Пројекти усмерени на донације у добротворне сврхе.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у висини до 50% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.

Максималан износ одобрених средстава је 2.000.000 динара.

Укупан буџет Програма износи 140.000.000 динара.

Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови пројекта су:

1. Трошкови за уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда и то:
1.1 Трошкови имплементације стандарда са првом сертификацијом;

2. Трошкови за усаглашавање производа са захтевима Европских директива новог приступа којима се захтева ЦЕ означавање, односно са техничким прописима којима се прописује означавање производа српским знаком усаглашености „3А“ и то:
2.1 Трошкови испуњавања битних захтева за безбедност производа;
2.2 Трошкови испуњавања захтева директива/правилника за претходно упаковане производе;
2.3 Трошкови еталонирања мерних уређаја у производном процесу;
2.4 Трошкови испитивања и контроле здравствене исправности производа;
2.5 Трошкови издавања испитног извештаја (тест репорт);
Напомена: Сви трошкови наведени од подтачке 2.1 до 2.5 сматраће се оправданим једино ако се приликом правдања пројектних активности достави испитни извештај/извештај о еталонирању (тест репорт/цалибратион репорт) од стране акредитоване лабораторије.
2.6 Трошкови сертификације са испитивањем производа у европским нотификованим телима (нпр. НАНДО база);
2.7 Трошкови прегледа техничке документације од стране именованих тела приликом издавања потврде о усаглашености.

3. Трошкови побољшања постојећих и развој нових производа и/или технолошких процеса:
3.1 Трошкови израде техничке документације за производ;
3.2 Трошкови израде прототипа производа;
3.3 Трошкови тестирања/испитивања прототипа производа;
3.4 Трошкови израде дизајна новог производа;
3.5 Трошкови израде редизајна производа;
3.6 Трошкови израде дизајна амбалаже;
3.7 Трошкови израде технолошке документације за потребе побољшања постојећих и/или развоја нових технолошких процеса;
3.8 Трошкови набавке нове производне опреме за унапређење производног и технолошког процеса (опрема не може бити купљена од физичког лица, осим ако је продавац опреме предузетник);
3.9 Трошкови израде студије изводљивости и увођења аутоматизације процеса рада кроз употребу ИКТ и паметних производних система;
3.10 Трошкови набавке/израде/дораде и имплементације специјализованих софтвера (што искључује оперативни систем и софтвер опште намене нпр. Оффице пакет).

4. Трошкови индивидуалног наступа на међународном сајму у иностранству:
4.1 Трошкови закупа излагачког простора;
4.2 Трошкови изнајмљивања или израде и постављања штанда;
4.3 Обавезни административни трошкови прописани од стране сајма (уписнина и слично);
4.4 Оперативни трошкови за време трајања сајма (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет и сл.).

5. Трошкови специјализованих обука за менаџмент и запослене у вези реализације прихватљивих пројектних активности овог програма;
5.1 Трошкови ангажовања предавача, тренера, ментора;
5.2 Оперативни трошкови за реализацију специјализованих обука (трошкови изнајмљивања сала/простора; трошкови изнајмљивања опреме/машина за одржавање специјализоване обуке; трошкови радног материјала; трошкови кетеринга).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

1. Образац 1 – Пријава пројекта (попуњена, потписана и оверена од стране Подносиоца пријаве);

2. Образац 2 –Буџет пројекта;

3. Образац 3 –Изјава Подносиоца пријаве;

4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од 30 дана од датума подношења пријаве (оргинал или оверена фотокопија од стране надлежног органа овере);

5. Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за претходну годину (2017. годину) – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од АПР.
Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2017. годину, потребно је да достави биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2017. годину, потписан и оверен од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника привредног друштва о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

6. Понуда/е изабраног/их Испоручиоца за различите пројектне активности. Понуда треба да садржи јасно дефинисани предмет и обим активности, рок реализације и цену изражену у динарима и са приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути на понуди, прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве и износ у динарима се приказује у буџет пријаве. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник.

7. Документација којом се доказују компетенције Испоручиоца услуге (ова документација се односи на прихватљиве пројектне активности за чију реализацију се ангажује Испоручилац услуге, а које су дефинисане у поглављу 2.3.1 од тачке 1 до тачке 3) и то:
• Референтна листа са минимум 3 препоруке (не старије од 3 године) на меморандуму клијента са детаљним описом врсте услуге и периодом извршења којом доказују компетенције за пружање предметне услуге;
• Листа ангажованих лица који ће имплементирати пројектне активности и за сваког појединачно доказати следеће:
– Квалификације и компетенције (докази: дипломе, сертификати, лиценце, уверења, чланство у струковним организацијама);
– Радно искуство минимум 3 године (доказ: потврда послодавца на меморандуму са описом посла или уговор о ангажовању на пружању услуга ММСП којом доказују компетенције за пружање предметне услуге);

8. Документација која се доставља за пројектну активност – Индивидуални наступ на међународном сајму у иностранству:
• Основне информације о сајму прибављене од организатора сајма или са званичног сајта сајма;
• Бланко пријаву и ценовник сајамског наступа;
• Листа земаља учесница у претходној години на сајму за који се подноси пријава.

РАС задржава право да врши додатну проверу достављене документације и уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за формално исправне пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве пројекта са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у Акредитованим регионалним развојним агенцијама са назнаком: Пријава на Јавни позив за учешће по Програму подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији ММСПП У 2018. години.
Упутство за спровођење Програма и сви пратећи обрасци доступни су на сајту РАС:www.ras.gov.rs, а за све додатне информације можете се обратити РАС електронским путем на адресу: konkurentnost2018@ras.gov.rs

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2018. године.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Образац 1 – Пријава пројекта – конкурентност

Образац 2 – Буџет и наратив буџета

Образац 3 – Изјава подносиоца пријаве

Контролна листа – конкурентност

Упутство – конкурентност