Јавни позив за доделу бесповратних средстава за набавку опреме

2177

Рок за пријаву: субота, 31. децембар 2016.

Министарство привреде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру 

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и одабраним пословним банкама:

  1. ERSTE BANK AD, Нови Сад
  2. BANCA INTESA AD, Београд
  3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA AD, Београд
  4. UNICREDIT BANK SRBIJA AD, Београд
  5. PROCREDIT BANK AD, Београд

Укупнo расположива средства за реализацију Програма износе200.000.000,00 динара.

Општи циљ Програма јесте повећање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему, кроз учешће у суфинансирању набавке следеће опреме:

  1. нове производне опреме и/или машина;
  2. половне производне опреме и/или машина, не старије од пет године;
  3. нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава за набавку опреме код једне банке.

Корисници бесповратних средстава 
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1. правна лица, регистровани у Агенцији за привредне регистре као привредна друштва или  задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013)  према финансијским извештајима за 2014. годину, као и

2. предузетници који воде двојно књиговодство, регистровани у Агенцији за привредне регистре, разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013) према финансијским извештајима за 2014. годину.

Услови учешћа у Програму

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава:

  1. да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом једној од банака укључених у реализацију овог програма;
  2. да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније 31. децембра 2012. године;
  3. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
  4. да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;
  5. да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
  6. да власници и/или одговорна лица нису кривично осуђивани;
  7. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
  8. сврха и намена инвестирања у опрему су у складу са природом делатности субјекта;
  9. да привредна друштва, задруге и предузетници, према финансијским извештајима из 2014. године, имају најмање једно запослено лице;
  10.  да не обављају делатности у следећим секторима:
 • примарна пољопривредна производња;
 • трговина (малопродаја и велепродаја);
 • производња и продаја оружја и војне опреме;
 • организовање игара на срећу и сличних делатности;
 • производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 • производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

  11. да нису у тешкоћама а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама која се налази у Програму;

 1.   12. да у текућој фискалној години и у претходне две године (2013, 2014, 2015. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 200.000 евра у динарској противредности.

При провери кредитне способности привредног субјекта, пословне банке ће се водити критеријумима које користе у својим свакодневним кредитним операцијама. Привредни субјекти ће се уговорно обавезати да предметну опрему неће отуђити најмање 24 месеца по склапању уговора о додели бесповатних средстава и уговора о кредиту.

Финансијски оквир

Привредни субјекти који задовоље услове Програма и којима банке укључене у реализацију Програма условно одобре кредит могу остварити право на суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди 5% учешћа, док ће се преосталих 70% вредности инвестиције обезбедити из кредита пословних банака укључених у спровођење овог Програма. Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.

Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација у два примерка (оригинал и оверена фотокопија), у складу са Програмом,предају се приликом подношења захтева за кредит у једној од експозитура/филијала следећих пословних банака:

 1. ERSTE BANK AD, Нови Сад
 2. BANCA INTESA AD, Београд
 3. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA AD, Београд
 4. UNICREDIT BANK SRBIJA AD, Београд
 5. PROCREDIT BANK AD, Београд

Потребна документација:

 1. пријавни образац – Образац број 1;
 2. потписана писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава –Образац број 2;
 3. профактура или предуговор издата у 2015. години;
 4. оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе да је подносилац захтева измирио све доспеле обавезе јавних прихода;
 5. оригинал или оверена копија потврде надлежног суда да привредном субјекту у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
 6. оригинал или оверена фотокопија потврде да власници и/или одговорна лица привредног субјекта нису кривично осуђивана.
  У наведеним пословним банкама се могу добити и све информације неопходне за учешће у Програму.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.

Непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве достављене на писарницу Министарства ће бити дисквалификоване.

На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs, Националне агенције:  www.narr.gov.rs. и Предузетничког сервиса:www.preduzetnickiservis.rs може се преузети неопходна конкурсна документација: Образац број 1, Образац број 2, као и Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2015. годиним, Информација о начину спровођења Програма, Информација о условима изабраних банака и  нацрт Уговора  о реализацији Програма, у којима су ближе дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву.

Конкурсна документација