ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

3028

Позив је намењен привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору и сектору услуга међународне трговине.

Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција (у даљем тексту: средства) се не могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга међународне трговине, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, логистичких центара, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

Од права на доделу средстава изузимају се и следећа привредна друштва:

која су у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
која имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији;
код којих је број запослених смањен за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава у односу на просечан број запослених у наведеном периоду;
у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву;
која су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.
Укупан износ средстава која могу бити додељена одређује се у складу са Уредбом у зависности од испуњења следећих критеријума:

искуство у обављању делатности;
оцена поврата инвестиције;
технолошки ниво делатности – прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;
проценат високообразованог кадра;
општи рацио ликвидности;
пословни резултат;
показатељ задужености.
Средства се могу доделити за:

инвестиционе пројекте у производном сектору:

код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 100.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја;
код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 200.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;
код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 300.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;
код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 400.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;
код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу.

2.инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Текст Уредбе, листа јединица локалне самоуправе и образац пријаве могу се преузети на интернет страници Министарства привреде Републике Србије (www.privreda.gov.rs) и Развојне агенције Србије (www.ras.gov.rs).

Пријаву за доделу средстава подстицаја, као и пропратну документацију слати путем поште на адресу Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша 12, 11000 Београд.

За детаљна упутства и додатне информације обратити се на е-маил адресу: investicije@ras.gov.rs или путем телефона: 011/3398-629.

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни позив

Образац пријаве и садржај бизнис плана

Правилник о обрасцу пријаве

Уредба о подстицајима

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и ЈЛС за 2014. годину

Подстицаји корак по корак – брошура