Razvojna agencija Srbije obnovila akreditaciju RRA Podrinja, Podgorine i Rađevine na pet godina

1314
dav

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata, Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o ulaganjima Razvojna agencija Srbije je na sednci održanoj 11.marta 2021.godine,  a na predlog Akreditacione komisije donela Rešenje o obnavljanju akreditacije za Regionalnu razvojnu agenciju Podrinja Podgorine i Rađevine na period od 5 godina.  Ovo je treće rešenje o akreditaciji za RRA Loznica od kada je ona osnovana. Ova treća po redu akreditacija predstavlja priznanje kontinutetu u radu RRA u poslovima regionalnog razvoja i unapređenja i podrške preduzetništvu  u Mačvanskom i Kolubarskom upravnom okrugu.

Regionalna razvojna agencija  Podrinja, Podgorine i Rađevine  posluje već sedam  godina u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu i njen fokus je stvaranju regionalnih partnerstava u svim oblastima društveno – ekonomskog života, a za buduće akcije odnosno punu operativnost u korist svojih osnivača i građana regiona. Agencija je u proteklom periodu sprovodila niz aktivnosti, pre svega na realizaciji  seta standardizovanih usluga za podršku malim, srednjim i mikropreduzećima, a u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i Ministarstvom privrede. Realizovane su  aktivnosti na  jačanju sopstvene organizacije i kadrovskih kapaciteta, usvajanju određenih normativnih i planskih dokumenata, ali isto tako i na povezivanju i saradnji sa drugim lokalnim i regionalnim institucijama u Republici Srbiji. Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine ostvarila je sve kriterijume potrebne za zadržavanje akreditacije. Tokom svog sedmogodišnjeg rada pružala je podršku osnivačima u pripremi i realizaciji projekata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, ali je bila i nosilac projekata međuopštinske i regionalne saradnje tokom 2017.  2018. i  2019. godine. I u 2020. godini nastavljeno je sa realizacijom međuopštinskih projekata, izradom strateških dokumenata, a krajem godine  završena je realizacija projekta  „Zapadna Srbija – Mađarska – šanse za razvoj SMART poslovanja“  koji je finasiran sredstvima Evropske unije u okviru EUPRO programa. 

Akreditacijom se regionalnim razvojnim agencijama (dalje: RRA) poveravaju određeni državni poslovi, odnosno sprovođenje razvojnih projekata i aktivnosti koje se finansiraju iz budžeta Republike i drugih izvora u skladu sa  Zakonom o regionalnom razvoju. Pored poslova za koje je akreditovana, RRA može po slobodnoj volji sprovoditi i druge aktivnosti u oblasti regionalnog razvoja.

Interes za akreditaciju je očigledan, jer tek činom akreditacije RRA postaje subjekt regionalnog razvoja. Ulaskom u krug subjekata regionalnog razvoja stiče i sva prava i obaveze utvrđene Zakonom:

  • učestvuje u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata i prati njihovu realizaciju na nivou regiona i jedinica lokalne samouprave; 
  • sarađuje sa autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova; 
  • predstavlja interes regiona u odnosima sa  razvojnom agencijom Srbije , i u okviru svoje nadležnosti učestvuje u realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata; 
  • priprema i sprovodi programe stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija i za unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava; 
  • prati i sprovodi mere i realizuje razvojne projekte za koje je ovlašćena; 
  • obavlja poslove međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti; 
  • vodi informacioni sistem od značaja za region i oblast; 
  • obavlja i druge poslove u skladu sa osnivačkim aktom. 

Pored ostalog, kada Vlada u skladu sa Nacionalnim planom regionalnog razvoja i Regionalnom razvojnom strategijom, donosi Programe finansiranja razvoja regiona za budžetsku godinu, sa projektima za region koji će se finansirati iz budžeta Republike i drugih izvora, ove projekte će sprovoditi akreditovane RRA.

Najvažnija prava koja se stiču akreditacijom svode se na učestvovanje RRA u izradi zvaničnih razvojnih dokumenata i praćenju njihove realizacije. Konkretnije, RRA sprovodi i prati razvojne mere za koje je ovlašćena. Ona predstavlja interes regiona u odnosima sa razvojnom agencijom Srbije , sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova, obavlja poslove međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti i vodi informacioni sistem od značaja za region. Takođe, priprema i sprovodi programe stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija i za unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava. Pored ovoga, akreditovanoj RRA se dodeljuje znak akreditacije – logotip koji ona koristi tokom trajanja akreditacije. Agencija je 28. januara 2014. godine.  dobila prvu  akreditaciju od Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Pravosnažnim rešenjem Razvojne agencije Srbije od 29.03.2016. godine izvršena je druga obnova akreditacije Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Rađevine na period od pet godina.