Развојна агенција Србије обновила акредитацију РРА Подриња, Подгорине и Рађевине на пет година

1742
dav

На основу Уредбе о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата, Закона о регионалном развоју и Закона о улагањима Развојна агенција Србије је на седнци одржаној 11.марта 2021.године,  а на предлог Акредитационе комисије донела Решење о обнављању акредитације за Регионалну развојну агенцију Подриња Подгорине и Рађевине на период од 5 година.  Ово је треће решење о акредитацији за РРА Лозница од када је она основана. Ова трећа по реду акредитација представља признање континутету у раду РРА у пословима регионалног развоја и унапређења и подршке предузетништву  у Мачванском и Колубарском управном округу.

Регионална развојна агенција  Подриња, Подгорине и Рађевине  послује већ седам  година у Мачванском и Колубарском округу и њен фокус је стварању регионалних партнерстава у свим областима друштвено – економског живота, а за будуће акције односно пуну оперативност у корист својих оснивача и грађана региона. Агенција је у протеклом периоду спроводила низ активности, пре свега на реализацији  сета стандардизованих услуга за подршку малим, средњим и микропредузећима, а у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Министарством привреде. Реализоване су  активности на  јачању сопствене организације и кадровских капацитета, усвајању одређених нормативних и планских докумената, али исто тако и на повезивању и сарадњи са другим локалним и регионалним институцијама у Републици Србији. Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине остварила је све критеријуме потребне за задржавање акредитације. Током свог седмогодишњег рада пружала је подршку оснивачима у припреми и реализацији пројеката у области локалног економског развоја, али је била и носилац пројеката међуопштинске и регионалне сарадње током 2017.  2018. и  2019. године. И у 2020. години настављено је са реализацијом међуопштинских пројеката, израдом стратешких докумената, а крајем године  завршена је реализација пројекта  „Западна Србија – Мађарска – шансе за развој SMART пословања“  који је финасиран средствима Европске уније у оквиру ЕУПРО програма. 

Акредитацијом се регионалним развојним агенцијама (даље: РРА) поверавају одређени државни послови, односно спровођење развојних пројеката и активности које се финансирају из буџета Републике и других извора у складу са  Законом о регионалном развоју. Поред послова за које је акредитована, РРА може по слободној вољи спроводити и друге активности у области регионалног развоја.

Интерес за акредитацију је очигледан, јер тек чином акредитације РРА постаје субјект регионалног развоја. Уласком у круг субјеката регионалног развоја стиче и сва права и обавезе утврђене Законом:

  • учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе; 
  • сарађује са аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова; 
  • представља интерес региона у односима са  развојном агенцијом Србије , и у оквиру своје надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената; 
  • припрема и спроводи програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа; 
  • прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за које је овлашћена; 
  • обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности; 
  • води информациони систем од значаја за регион и област; 
  • обавља и друге послове у складу са оснивачким актом. 

Поред осталог, када Влада у складу са Националним планом регионалног развоја и Регионалном развојном стратегијом, доноси Програме финансирања развоја региона за буџетску годину, са пројектима за регион који ће се финансирати из буџета Републике и других извора, ове пројекте ће спроводити акредитоване РРА.

Најважнија права која се стичу акредитацијом своде се на учествовање РРА у изради званичних развојних докумената и праћењу њихове реализације. Конкретније, РРА спроводи и прати развојне мере за које је овлашћена. Она представља интерес региона у односима са развојном агенцијом Србије , сарађује са јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова, обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности и води информациони систем од значаја за регион. Такође, припрема и спроводи програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа. Поред овога, акредитованој РРА се додељује знак акредитације – логотип који она користи током трајањa akредитације. Агенција је 28. јануара 2014. године.  добила прву  акредитацију од Националне агенције за регионални развој. Правоснажним решењем Развојне агенције Србије од 29.03.2016. године извршена је друга обнова акредитације Регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине на период од пет година.