ОБАВЕШТЕЊЕ за кандидате којима су одобрена средства – START UP 2017

2051

Поштовани кандидати,

Обавештавамо вас да је у току израда Уговора за кандидате који су се пријавили као физичка лица, а који су доставили решење о регистрацији из АПР у предвиђеном року.

Уз Уговоре сви кандидати добиће Одлуку и обавештење са документацијом коју је потребно доставити, да би предмет био комплетан:

  • Четири примерка Уговора, потписаних и печатираних;
  • Предрачун, понуду или уговор о реализацији активности за коју су Вам одобрена средства;
  • Уколико су средства одобрена за адаптацију неопходна је доставити слике објекта, власнички лист или уговор о закупу;
  • Захтев за исплату одобрених средстава – Образац 1 (прилог);
  • Оверену и потписану бланко соло меницу за добро извршење посла, без жираната (узимате у банци);
  • Оверено и потписано менично овлашћење (прилог);
  • Фокотопија захтева корисника за регистрацију бланко соло менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена од стране пословне банке код које корисник има отворен пословни рачун;
  • Фотокопија картона депонованих потписа Корисника за пословни рачун;
  • Попуњен буџет – Образац 2 са приказом сопственог учешћа и учешћа РАС кроз одобрена средства (прилог).За све додатне информације, можете се обратити колегама из регионалних развојних агенција, где сте имали обуке и предали бизнис план.

За евентуалне приговоре и молбе, обратите се Развојној агенцији Србије писаним путем, на адресу Кнеза Милоша 12, Београд.

СЕКТОР ЗА ПОДРШКУ МСП

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Образац – Буџет

Менично Овлашћење

Образац 1 – Захтев за исплату