OBAVEŠTENJE za kandidate kojima su odobrena sredstva – START UP 2017

1997

Poštovani kandidati,

Obaveštavamo vas da je u toku izrada Ugovora za kandidate koji su se prijavili kao fizička lica, a koji su dostavili rešenje o registraciji iz APR u predviđenom roku.

Uz Ugovore svi kandidati dobiće Odluku i obaveštenje sa dokumentacijom koju je potrebno dostaviti, da bi predmet bio kompletan:

  • Četiri primerka Ugovora, potpisanih i pečatiranih;
  • Predračun, ponudu ili ugovor o realizaciji aktivnosti za koju su Vam odobrena sredstva;
  • Ukoliko su sredstva odobrena za adaptaciju neophodna je dostaviti slike objekta, vlasnički list ili ugovor o zakupu;
  • Zahtev za isplatu odobrenih sredstava – Obrazac 1 (prilog);
  • Overenu i potpisanu blanko solo menicu za dobro izvršenje posla, bez žiranata (uzimate u banci);
  • Overeno i potpisano menično ovlašćenje (prilog);
  • Fokotopija zahteva korisnika za registraciju blanko solo menice u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije, overena od strane poslovne banke kod koje korisnik ima otvoren poslovni račun;
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa Korisnika za poslovni račun;
  • Popunjen budžet – Obrazac 2 sa prikazom sopstvenog učešća i učešća RAS kroz odobrena sredstva (prilog).Za sve dodatne informacije, možete se obratiti kolegama iz regionalnih razvojnih agencija, gde ste imali obuke i predali biznis plan.

Za eventualne prigovore i molbe, obratite se Razvojnoj agenciji Srbije pisanim putem, na adresu Kneza Miloša 12, Beograd.

SEKTOR ZA PODRŠKU MSP

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

PRATEĆA DOKUMENTACIJA:

Obrazac – Budžet

Menično Ovlašćenje

Obrazac 1 – Zahtev za isplatu