Javni poziv za učešće u pilot projektu akceleracije „RASTI“ u okviru projekta „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP- AKCELERATOR“

4767

Pilot projekat akceleracije „RASTI“ (u daljem tekstu: RASTI pilot projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad. RASTI pilot projekat se realizuje u okviru Projekta „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP- AKCELERATOR“ (u daljem tekstu: AKCELERATOR), koji finansira Evropska Komisija, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.

Konzorcijum koji realizuje projekat Akceleratorčini 15 partnera iz 9 podunavskih zemalja (Mađarska, Slovenija, Austrija, Češka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija).

Opšti cilj Projekta AKCELERATOR je poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za inovacije kroz unapređenje uslova institucionalnog okvira i odgovarajućih instrumenata javnih politika kroz razvoj praktičnih rešenja za usluge akceleracije.

Cilj RASTI pilot projekta

Osnovni cilj RASTI pilot projektaje istraživanje i uspostavljanje adekvatnog mehanizma akceleracije inovativnih malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (u daljem tekstu: MMSPP).

Izbor korisnika koji se prijave na Javni poziv i podnesu adekvatnu dokumentaciju vršiće se u skladu sa ustanovljenom procedurom i po definisanim kriterijuma.

RASTI pilot projekat će biti realizovan kroz sledeće korake:

„Meetup“ podrazumeva okupljanje i predavanje sa unapred definisanom temom. Predavanje ima za cilj da pomogne učesnicima da bolje razumeju definisanu temu kao i da ih umreži sa drugim učesnicima i omogući im razmenu znanja i iskustva. „Meetup-i“ se formiraju oko zajedničke ideje, interesovanja ili cilja i podrazumevaju redovna okupljanja bazirana na neposrednoj i direktnoj komunikaciji. „Meetup-i“ pomažu učesnicim: da upoznaju druge sa sličnim interesovanjima, razmene znanja i iskustva sa zajednicom, postanu deo lokalne zajednice.
Startup Weekend je događaj koji traje tri dana, odnosno 54 sata u toku jednog vikenda. Prvog dana događaja učesnici se upoznaju, prezentuju svoje ideje i formiraju timove oko najboljih ideja koje se biraju na osnovu glasanja svih učesnika. Drugog dana događaja učesnici dobijaju savete od mentora iz uspešnih i brzorastućih preduzeća koji sa učesnicima dele svoja iskustva. Timovi koriste resurse i startup metodologiju, koju im je obezbedio organizator, kako bi svoje ideje preveli u skalabilne poslovne modele i pronašli podudaranje između predloga vrednosti i potreba korisnika. Trećeg dana događaja timovi nastavljaju sa radom na razvoju i testiranju svojih poslovnih modela i pripremaju prezentaciju kojom će svoj poslovni model predstaviti žiriju i publici. Žiri je sastavljen od preduzetnika, eksperata za oblast preduzetništva, digitalnog marketinga.
„Growth Hackaton“ je događaj koji traje 54 sata u toku jednog vikenda. Učesnicima Hackatona će biti dati na raspolaganje alati neophodni za testiranje, validiranje i rast i razvoj njihovih ideja. U toku vikenda timovi će biti izloženi intenzivnim treninzima i praktičnom radu koji će pratiti mentoring. Poslednjeg dana timovi će prezentovati rezultate i pravce daljeg rada.
Datumi svih događaja biće blagovremeno objavljeni na RAS sajtu i sajtu Poslovnog inkubatora Novi Sad.

RASTI pilot projekat će podržati izabrane startup timove kroz osnovne i napredne treninge.
Osnovni treninzi biće u funkciji razvoja njihovih poslovnih ideja, testiranja ideja putem „MVP-a“, razvoja preduzetničkog tima, analize finansijske isplativosti eksploatacije ideje, pripreme za pregovore sa investitorima, pripreme strategije izlaska na tržište, pripreme prezentacije pred potencijalnim investitorima.Napredni nivo treninga odnosi se na oblasti: Rast startapa (Growth 101), Marketing za „startape“, Prodaja za „startape“.
Odabrani korisnici dobiće i mentoring podršku (7 mentorskih sesija)iz oblasti: Razvoj poslovnog modela, Validacija poslovnog modela, Razvoj MVP-a i testiranje, Prezentacija pred investitorima, Strategije izlaska na tržište i strategije rasta, Planiranje finansija i Finansije iz ugla investitora.
RASTI pilot projekat će organizovati demo dan na kome će učesnici obuka prezentovati svoje poslovne modele u formatu „pitching“ sesija/prezentacija.
Treninzi,mentoring i svi događaji koje RASTIpilot projekat organizuje biće održani u prostorijama Poslovnog inkubatora, Novi Sad. Svi odabrani korisnici koji se prijave na Javni poziv snose putne troškove do Novog Sada.

Vremenski okvir

Javni poziv će biti otvoren do 24.02.2019. godine.

Trenizi i mentoring će se realizovati do maja 2019. godine.

Prezentacije poslovnih modela u formatu „pitching“ sesija biće realizovane u drugoj polovini maja 2019. godine.

Ciljna grupa i uslovi za učešće

Projekat je namenjen timovima (ali i pojedincima koji će biti u mogućnosti da tokom programa formiraju tim, kao i postojećim kompanijama koje formiraju tim zaposlenih koji će raditi na njihovoj novoj ideji) koji žele da započnu novi poslovni poduhvat baziran na razvoju novog visokotehnološkog proizvoda a da pri tome proizvod ima visok tržišni potencijal i visok nivo skalabilnosti, sa posebnim fokusom na informaciono komunikacione tehnologije i kreativne industrije.

Podnosioci prijava koji obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i organizuju igre na sreću/lutriju nemaju pravo da učestvuju u ovom projektu.

RAS će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocene, selekcije ili ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

u sukobu interesa;
dao lažne informacija ili nije dao sve potrebne informacije koje je RAS zahtevao, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

Način prijavljivanja:

Prijava za učešće u RASTI pilot projektu vrši se popunjavanjem formulara na linku: http://anketa.nstarter.co/index.php/586618?newtest=Y&lang=en

Prijave moraju biti popunjene/dostavljene najkasnije do 24.02.2019.godine do 15.30h.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Procedura sprovođenja

RAS utvrđuje kriterijume, formular, kao i mehanizme za praćenje i kontrolu implementacije.

RAS raspisuje Javni poziv za učešće. Javni poziv sadrži informacije o RASTI pilot projektu: podatke o vrsti podrške, uslove za podnošenje prijave, način podnošenja prijave, postupak i način ocenjivanja.

Evaluacija prijava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma: iskustvo tima, ciljno tržište, razvijenost ideje, način distribucije, način osvajanja tržišta, način generisanja prihoda, ključni resursi, ključne aktivnosti, ključni partneri, troškovi.

Direktor RAS rešenjem obrazuje Komisiju koju čine zaposleni RAS. Komisiji prisustvuje i predstavnik Poslovnog inkubatora Novi Sad kao stručni član bez prava glasa. Komisija vrši proveru podnetih prijava, ocenjuje, i selektuje prijave prema utvrđenim kriterijumima. Komisija daje predlog grupne odluke direktoru RAS.

Direktor RAS donosi konačnu odluku o podnetoj prijavi.

Sve dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na elektronsku adresu: accelerator@ras.gov.rs