Јавни позив за пријаву пројекта за ,, Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину „

2170

За реализацију Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину (у даљем тексту: Програм) предвиђена су средства у висини од 295.800.000,00 динара.

Неведени износ средстава опредељује се за реализацију:

1) мера инфраструктурног опремања пословних зона и повезивања пословних зона са окружењем (у даљем тексту: Мера 1);

2) мера унапређења инфраструктурних капацитета јединица локалних самоуправа у циљу развоја туризма и других привредних делатности (у даљем тексту: Мера 2).

 

  1. Подносилац пријаве пројекта

 

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат  (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Подносилац пријаве може поднети по једну пријаву пројекта за сваку меру Програма.

 

      III. Циљ и намена Програма

 

Циљ Програма је унапређење инвестиционог потенцијала локалних самоуправа кроз стварање повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 1 је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре у пословној зони, као и оне која обезбеђује доступност пословне зоне и њено функционално интегрисање у окружење.

Намена Програма која се реализује кроз Меру 2 је учешће у финансирању реализације пројеката изградње, реконструкције, рехабилитације или санације саобраћајне, комуналне и остале инфраструктуре која обезбеђује туристички и други привредни потенцијал локалне самоуправе, пројеката уређења јавних површина, површина намењених општој рекреацији и других објеката који су у функцији развоја туризма и других привредних делатности.

 

  1. Финансирање пројекта

 

Министарство привреде учествује у финансирању пројекта у одређеном проценту у зависности од степена развијености јединице локалне самоуправе.

У погледу степена развијености јединице локалне самоуправе примењује се важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе у моменту подношења пријаве пројекта.

Из буџета Републике Србије, са раздела Министарства привреде суфинансира се пројекат на следећи начин:

1)  до 90 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из четврте групе развијености;

2)  до 70 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из треће групе развијености;

3)  до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге групе развијености;

4)  до 50 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из прве групе развијености.

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

 

  1. Услови за доделу средстава Програма

 

Услови за доделу средстава Програма су:

1) да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Програма;

2) да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа;

3) да је пројекат у складу са просторним и урбанистичким плановима јединице локалне самоуправе.

 

  1. VI. Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

 

Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума:

1) оправданост пројекта;

2) одрживост пројекта;

3) постојање намере инвеститора за инвестирање;

 

4) ефекти пројекта:

а) планирани број нових радних места након реализације пројекта – за Меру 1;

б) планирани број директних корисника након реализације пројекта – за Меру 2.

 

VII. Документација за пријављивање пројекта на јавни позив

 

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања пројекта на јавни позив:

1) правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину;

2) извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта са Изјавом о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету Подносиоца пријавe у року од десет дана од доделе средстава;

3) пројекат за извођење на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD);

4) Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:

  • скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
  • текстуалне и графичке прилоге (технички опис/извештај на основу којег је израђен предмер и предрачун из пројекта за извођење са графичким прилозима: ситуациони план, карактеристичне попречне и подужне пресеке у зависности од објекта на који се пројекат односи, све детаље наведене у предмеру и предрачуну радова)
  • предмер и предрачун радова из пројекта за извођење у Excel формату који је у потпуности усаглашен са техничким описом и графичком документацијом (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова за које је поднет захтев за суфинансирање. Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;
  • скенирану рекапитулацију радова за које је поднет захтев за суфинансирање са потписом и печатом одговорног пројектанта;
  • скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
  • скениране услове и сагласности надлежних институција.

5)  акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава;

6) скенирана прва страна Елабората геомеханичких испитивања;

7) лист непокретности;

8) извод из планског документа као доказ о постојању пословне зоне (доставља Подносилац пријаве Мере 1);

9)    најмање пет фотографија локације где ће се изводити радови;

10) уговор односно други одговарајући акт са потенцијалним инвеститором или писана намера потенцијалног инвеститора, који садрже податке о инвеститору, делатности, претходним инвестиционим активностима, планираној висини улагања у основна средства и броју нових радних места која планира да отвори након реализације пројекта;

11) изјава о очекиваним ефектима пројекта и то:

а) изјава о планираном броју нових радних места након реализације пројекта (доставља Подносилац пријаве Мере 1) или

б) изјава о планираном броју директних корисника након реализације пројекта (доставља Подносилац пријаве Мере 2);

12) изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта.

Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 1. ове главе.

 

     VIII. Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

 

            Рок за подношење пријаве пројекта је 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину, који се преузима на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs.

Уз пријаву пројекта, доставља се и сва неопходна документација наведена у глави VII.  јавног позива.

Пријаву пројекта са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

 

Министарство привреде

Комисија за оцењивање и одабир пројеката

11000 Београд, Кнеза Милоша 20

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.

Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страни Министарства.

У случају да се средства из главе I. јавног позива не искористе у потпуности, односно уколико у току 2019. године дође до уштеде приликом уговарања пројекта или другог разлога који онемогућава почетак реализације пројекта, Одлука се може изменити односно допунити рангираним пројектима према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког разлога није могуће, Министарство може расписати нови јавни позив.

Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне  набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта,  учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4132 и 011/333-4247.

 

Министарство привреде

број: 401-00-277/2019-11 од 21. јануара 2019. године

Рок за подношење пријаве је 11. фебруар 2019. године.

ПРЕУЗМИTE ФАЈЛ : ЈАВНИ ПОЗИВ – ЗОНЕ
ПРЕУЗМИTE ФАЈЛ : КРИТЕРИЈУМИ
ПРЕУЗМИTE ФАЈЛ : ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА