Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini

8091

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na
evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna
služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od
200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja
viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa
invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika
preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva
u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi
je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za
obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja
obavljanja delatnosti.
Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih,
osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više
nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi
zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 200.000,00
dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova
zaposlenih ili 240.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe
sa invaliditetom.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru
ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.
Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis
državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da
ostvari pod uslovom da je:
– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;
– završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u
organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;
– izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim
za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u
tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa
propisima za dodelu državne pomoći.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da
ostvari:
– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti
koji je sastavni deo javnog poziva;
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili
rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili
održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih
obavlja;
– za osnivanje udruženja i
– ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u
celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti
zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne
službe;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne
službe;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male
vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva
raspolaže istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.
Datumi na priloženim dokazima definisanim zahtevom sa biznis planom
moraju prethoditi datumu podnošenja zahteva sa biznis planom.
U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je
dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i
mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za
odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta,
odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji
se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili
preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu
rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene
dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30
dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove
javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti
ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.
Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane
delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a
najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje
obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli
subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani
Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor
filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe
ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.
Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj
tabli nadležne filijale.
BODOVNA LISTA – SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Kriterijumi Broj
bodova
1. Razvijenost jedinice lokalne
samouprave na čijoj teritoriji
podnosilac zahteva planira
obavljanje delatnosti*
Četvrta grupa jedinica lokalne
samouprave i devastirana područja 10
Treća grupa jedinica lokalne
samouprave
5
Prva i druga grupa jedinica lokalne
samouprave
0
2. Planirana vrsta delatnosti
Proizvodnja i proizvodno zanatstvo,
zdravstvene i intelektualne usluge
15
Uslužno zanatstvo i ostale uslužne
delatnosti i građevinarstvo 8
Hoteli, restorani i ostale
ugostiteljske usluge
6
Ostalo 0
3. Kategorija lica
Kategorije teže zapošljivih lica ** do 35
Ostala lica 0
4. Potrebni resursi
za otpočinjanje
obavljanja sopstvenog
posla
Poslovni
prostor
Poslovni prostor u vlasništvu /
Nije potreban poslovni prostor za
obavljanje delatnosti***
5
Oprema Vrednost opreme u vlasništvu
najmanje u visini subvencije 10
Vrednost opreme u vlasništvu
iznosi od 75% do 99,99% od visine
subvencije
5
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 75

*Kriterijum „Razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji
podnosilac zahteva planira obavljanje delatnosti“ se utvrđuje uredbom
Vlade Republike Srbije koja važi u trenutku objave Javnog poziva.
**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivih lica“ se utvrđuje na osnovu
Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“,
broj 105/18). Pripadnost kategoriji teže zapošljivih lica se utvrđuje na
osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljenih dokaza.
Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivih lica dodeljuju se za
svaku kategoriju 3 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to
su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa
invaliditetom i žene.
***Delatnosti za koje nije potreban poslovni prostor su definisane
Pravilnikom o određivanju delatnosti za čije obavljanje nije potreban
poseban prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96).
Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, prednost će se dati
zahtevima koji imaju više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to
sledećim redosledom: kategorija lica, planirana vrsta delatnosti i
potrebni resursi za otpočinjanje obavljanja delatnosti. Ukoliko postoji veći
broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima,
odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne
službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe i
podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju
ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši
isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja
kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja te
kalendarske godine.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije
registrovan u APR,
– fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave (obrazac
REG),
– fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke,
– fotokopija/očitana lična karta podnosioca zahteva,
– sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,
– fotokopija/očitana lična karta žiranta i
– drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

Lice je u obavezi da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa
biznis planom. Ugovor se zaključuje nakon izvršene provere dostavljene
dokumentacije za zaključivanje ugovora.
Sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja
ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice
korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom
odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju
delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u
skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.),
penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Korisnik subvencije dužan je da:
– delatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu sa podnetim zahtevom
sa biznis planom, obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje doprinose
za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana
otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida
delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR ili drugog nadležnog
organa;
– omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovornih
obaveza Nacionalnoj službi i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za
realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik
subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih
sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i
stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji mogu se dobiti u svakoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra
Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.
Tabela sa prikazom razvijenosti opština u Republici Srbiji i spisak
delatnosti koje ne mogu biti subvencionisane dostupni su u svakoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe i na sajtu www.nsz.gov.rs.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog
informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je
22.04.2019. godine.