Мера суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА

523

Рок за пријаву: четвртак, 01. октобар 2015.

Циљ мере је обезбеђење средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА. Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединица локалне самоуправе, а у складу са актом Владе којим се утврђују услови, критеријуми и начин акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимањење акредитације пре истека рока на који је издата и то на следећи начин:

  •     у износу од 25% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у трећу групу по степену развијености;
  •     у износу од 50% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености;
  •     у износу од 75% годишње чланарине за јединице локалне самоуправе разврстане у девастирана подручја.

Средства јединице локалне самоуправе за финансирање годишње чланарине за рад и пословање АРРА утврђују се у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Сл. гласник РС“ бр. 74/10, 4/12).

У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се тренутно важећа јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености и девастирана подручја на основу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Захтеви за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА подносе се Националној агенцији најкасније до 1. октобра 2015. године.

Неопходна документација

Уз захтев за суфинансирање годишње чланарине, јединице локалне самоуправе дужне су да доставе следеће:

  •     доказ да је јединица локалне самоуправе оснивач акредитоване регионалне развојне агенције;
  •     важећи уговор о чланарини закључен између АРРА и јединице локалне самоуправе;
  •     доказ да је јединица локалне самоуправе извршила пренос средстава на рачун АРРА (извод из Управе за трезор);
  •     одлуку о усвајању завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за претходну годину.

По прикупљеним и сумираним захтевима, Национална агенција доставља Министарству захтев за пренос средстава, а Министарство након извршене контроле и обрачунатог износа за суфинансирање, преноси средства Националној агенцији. Национална агенција закључује уговоре са јединицама локалне самоуправе и преноси средства јединицама локалне самоуправе, а према извршеном обрачуну износа за суфинансирање.

Пренос средстава по захтевима које су јединице локалне самоуправе доставиле у предвиђеном року у 2014. години, а нису реализовани до краја 2014. године, извршиће се из средстава за ове намене предвиђене за 2015. годину, а у складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС” број 104/14).

За све додатне информације можете се обратити на тел: 011/20 60 814.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА