ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРУЖАЊА СТАНДАРДИЗОВАНЕ УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

1755

КОЈИ ЈЕ ДЕО ПРОГРАМА „УСПОСТАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА УСЛУГЕ МЕНТОРИНГА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ –ФАЗА 2“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Влада Републике Србије је, у циљу спречавања ширења вируса COVID- 19, прогласила ванредно стање. У складу са тим, РАС продужава трајање Јавног позива за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије, који је део програма РАС и ЈИЦА „Успостављање и промоција услуге менторинга за мала и средња предузећа на Западном Балкану-фаза 2“, до 10. јуна 2020. године.

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) расписује Јавни позив за учешће у„Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2020. години“, који је саставни део програма „Успостављање и промоција услуге менторинга за мала и средња предузећа на западном балкану – фаза 2“ (у даљем тексту: Програм) са циљем унапређења пословног амбијента и подршке несметаном развоју ММСПП која послују у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике. Јавни позив се објављује у складу са Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије за 2020. годину.

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката.

Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Методологија одређује кораке у процесу у оквиру ког стручно лице-ментор спроводи у директном контакту и раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта одређени број менторинг сати (од 25 до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Методологија стандардизоване услуге менторинга јасно дефинише све кораке и активности у реализацији менторинга (управљање шемом, рад на терену, број посета, активности у оквиру сваке посете, време предвиђено за припрему плана и извештавање) и то кроз водиче: Општи водич за менторинг, Водич за менторинг за почетнике и Водич за менторинг зрелих предузећа.

Менторинг чини скуп следећих услуга:

Дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту;

Помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта;

Саветовање    и           координација   за        приступање     фондовима,            новим  технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;

Помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за ММСПП;

Помоћ при имплементацији развојних активности/планова/пројеката;

Помоћ у проналажењу пословних партнера;

Помоћ при проналажењу потребних информација;

Каизен;

Консалтинг;

Саветовање/коучинг;

Обука;

Упућивање на одговарајуће специјализоване консултанте.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

  • да су регистровани на територији Републике Србије пре фебруара 2017. године;
  • да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике (Прилог 1 – Листа класификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по Програму)
  • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
  • да су у већинском приватном власништву.

ТРАЈАЊЕ

Крајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 20. новембар 2020. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив:

1. Образац 1 – Попуњена пријава;

2. Потврда надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе) у претходној години, које не сме бити издато пре датума објављивања јавног позива (оригинал или копија).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве, али само за комплетне поднете пријаве.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг износи 3.500.000,00 динара.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом АРРА са назнаком: Пријава за учешће у Програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије.

Јавни позив је отворен до 10. јуна 2020. године.

Јавни позив, Упутство и пратећи обрасци доступни су на електронским странама РАС, www.ras.gov.rs , као и на електронским странама АРРА и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније  информације  можете  се  обратити РАС на  електронску адресу: mentoring4sektora@ras.gov.rs  или на број телефона: 011/3398 809