Јавни позив за финансијску подршку пословној институционалној инфраструктури

1746

Програм подршке пословној институционалној инфраструктури (Програм) спроводи Развојна агенција Србије (РАС) у складу са Програмом рада РАС за 2016. годину.

Подносиоци пријаве пројекта

Право на подношење пријава пројеката имају: Кластери, пословни инкубатори, научно технолошки паркови, акредитоване регионалне развојне агенције, удружења, задруге, привредне коморе, (који могу учествовати самостално или у конзорцијуму као водећи партнер или партнер), као и научно истраживачке организације, институти и факултети (НИО), (који могу учествовати само као партнер у оквиру конзорцијума, однонсо не могу наступити самостално, нити као водећи партнер). Сваки потенцијални корисник може да кандидује више пројеката, самостално и/или као партнер у оквиру конзорцијума.

Опис Програма и намена средстава

Развојна агенција Србије кроз овај програм подржава најбоље пројекте који за циљ имају развој привредних субјеката заснован на знању, иновативности, конкурентности, пословном удруживању, а који треба да створе снажан, конкурентан и извозно оријентисан сектор ММСП и да значајно допринесу побољшању животног стандарда у Републици Србији.

Намена бесповратних средстава

Пројектне активности које су од значаја за развој пословне институционалне инфраструктуре, а које могу бити предмет суфинансирања од стране РАС су:

У оквиру Компоненте 1:

 • Развој заједничког производа и/или развој технолошких процеса и/или набавка заједничке опреме и/или инфраструктурно опремање заједничких погона и опционо: успостављање нових механизама сарадње између ММСП који доприносе повећању конкурентности
 • Креирања ланаца вредности у циљу повећање степена финализације производа са претежним уделом домаће сировине;
 • Креирања ланаца добављача у циљу успостављања пословне сарадње између великих купаца и ММСП;
 • Проширење капацитета постојећих или оснивање нових ПИ и опционо: унапређење модела пословне инкубације;
 • Унапређење инфраструктурних капацитета постојећих НТП и опционо: унапређење модела подршке од стране НТП;
 • Имплементација истраживачко развојних резултата НИО код ММСП;
 • И остале пројектне активности које доприносе остварењу специфичних циљева.

У оквиру Компоненте 2:

 • Развој нових и/или унапређење постојећих услуга Корисника намењених унапређењу конкурентности ММСП и предузетника и пружање истих крајњим корисницима;
 • Развој услуга подршке иновативним ММСП и пружање истих крајњим корисницима;
 • Успостављање нових механизама сарадње између ММСП који доприносе повећању конкурентности;
 • Унапређење модела пословне инкубације;
 • Унапређење модела подршке од стране НТП;
 • Активности промоције предузетништва и примера добре праксе;
 • Израда анализа и спровођење истраживања у сарадњи са НИО и ММСП на конкретним пројектима у циљу повећања конкурентности ММСП.

Финансијски оквир

Укупан буџет Програма износи 130.000.000 динара. Расположива средства се одобравају по пројекту као суфинансирање у висини до 50% оправданих трошкова пројекта, без ПДВ. Пројекти се одобравају у распону од 500.000 до 5.000.000 динара. Пројекти ће се одобравати сукцесивно до утрошка средстава.

Начин пријављивања

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом на Писарницу Развојне агенције Србије, на адресу Влајковићева бр.3, 11000 Београд, са назнаком: Пријава за јавни позив за учешће у Програму подршке пословној институционалној инфраструктури у 2016. години.

Упутство и сви пратећи обрасци доступни су  и на сајту Године Предузетништва 2016.

Напомена Јавни позив важи од дана објављивања на сајту РАС, односно од 25.04.2016. године и отворен је најкасније до 31.10.2016. године, односно до утрошка расположивих средстава.  Крајњи рок за завршетак активности и реализацију плаћања у вези са обављеним активностима од стране корисника средстава је 1. мај 2017. године. Уколико се расположива средства утроше пре истека крајњег рока за подношење пријава, обавештење о тој чињеници ће бити доступно на интернет страници www.рас.гов.рс.

За више информације контактирајте РАС: 011 3398-484; 3398-455.