Јавни позив за доделу бесповратних средстава по Програму подршке развоју иновативних кластера у 2015. години

4332

Рок за пријаву: четвртак, 27. август 2015.

 У оквиру Програма подршке развоју иновативних кластера у 2015. години, Национална агенција за регионални развој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава

Програм спроводи Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Кластери су правна лица, географске концентрације међусобно повезаних предузећа, специјализованих добављача, пружаоца услуга, предузећа у повезаним секторима и повезаних институција у подручјима у којима међусобно конкуришу, али и сарађују.

Циљеви  Програма

Општи циљ Програма јесте повећање продуктивности и конкурентности домаћих предузећа и предузетника повезивањем у кластере, као и јачање сарадње микро, малих и средњих предузећа и предузетника са научно-истраживачким организацијама.

Право на коришћење бесповратних средстава имају иновативни кластери,  односно правнa лица која управљају овим кластерима и која су одговорна за управљање пословним простором, објектима и активностима иновативних кластера у погледу њиховог коришћења и приступа, а који испуњавају следеће услове:

 1. да су уписани у Регистар удружења у складу са важећим Законом;
 2. да имају најмање 12 активних чланова (најмање девет привредних друштава и предузетника и три институције за подршку: носиоце иновационе делатности према Закону о иновационој делатности, образовне или друге институције);
 3. да имају за чланове минимум 60% микро, малих и средњих предузећа и предузетника и бар једну научно-истраживачку организацију;
 4. да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;
 5. да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 6. да им за исте активности нису одобрена подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета локалне самоуправе за 2015. годину;
 7. да су предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, регистрована на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном власништву;
 8. да су поднели захтев са потребном документацијом у складу са наменом средстава;
 9. да предузећа, чланови кластера, учесници на пројекту, нису у тешкоћама према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама.

Пројектне активности које су предмет финансирања могу бити:

 1. Трошкови израде и/или реализације заједничких иновативних пројеката који се односе на развој нових или побољшање постојећих производа, процеса или услуга;
 2. Трошкови израде и испитивање прототипа и новог дизајна производа и амбалаже, увођење и тестирање новог процеса производње;
 3. Сајмске активности кластер организације.

Кластери могу, у оквиру једног захтева, конкурисати само са једним пројектом који је у складу са визијом и стратегијом рада кластера коју су усвојиле све чланице, као и са оперативним планом за текућу годину. У реализацији пројекта мора да учествује минимум шест чланова кластера.

Средства расположива у оквиру Програма додељују се иновативним кластерима и намењена су за учешће у финансирању до 50% оправданих трошкова пројекта, без пореза на додату вредност. Преостали износ средстава кластери су обавезни да финансирају из сопствених извора, из средстава која не потичу из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине, буџета локалне самоуправе или донаторских организација.

Средствима из Програма ће се суфинансирати све пројектне активности које су започете након 01.01.2015. године.

Крајњи рок за подношење захтева је 27.08.2015. године.

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције, на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 011/2060-843; 011/2060-855; 011/2060-856; 011/2060-864 и 011/2060-829.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији:

 • Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења бб, 19000 Зајечар; тел: 019/426-376, 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
 • Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“ д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, 23000 Зрењанин; тел: 023/510-567, 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.banat.rs;
 • Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о. Лесковац; Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац; тел: 016/3150-115, 233 440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
 • Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;  
 • Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; Обреновићева 38/I, 18000 Ниш; тел: 018/515-447, 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
 • Регионална развојна агенција „Златибор“ д.о.о. Ужице; Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице; тел: 031/523-065, 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
 • Регионална развојна агенција Бачка д.о.о. Нови Сад; Булевар Михајла Пупина 20/II, 21000 Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
 • Регионална развојна агенција Срем д.о.о. Рума; Главна бр. 172, 22400 Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: office@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
 • Регионална развојна агенција Санџака „SEDA“ д.о.о. Нови Пазар; 7. јула бб, 36300 Нови Пазар; тел: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
 • Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Kрагујевац; Краља Петра I бр. 22, 34000 Kрагујевац; тел: 034/302-701;    300-575; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs
 • Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, д.о.о. Београд; Топличин венац 11/4, 11000 Београд; тел: 011/2186-730, 2186-740; e-mail: office@rarei.rs; www.rarei.rs;
 • Регионална развојна агенција PANONREG д.о.о. Суботица; Tрг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица; тел: 024/554-107; e-mail:  office@panonreg.rs; www.panonreg.rs;
 • Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ д.о.о. Пожаревац; Стари корзо 30/3, 12000 Пожаревац; тел: 012/510-824, 511-823; e-mail:  office@rra-bp.rs; www.rra-bp.rs;
 • Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о. Крушевац, Балканска 63/4, 37000 Крушевац; тел: 037/418-520; e-mail: rakrusevac@gmail.com.
 • Регионална развојна агенција Подриња, Подгорине и Рађевине д.о.о. Лозница;    Јована Цвијића 20, 15300 Лозница; тeл: 015/876-096, 875-993; e-mail:  office@rrappr.rs; www.rrappr.rs;

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА