ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

2329

Позив је намењен привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору и сектору услуга међународне трговине.
Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција (у даљем тексту: средства) се не могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга међународне трговине, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, логистичких центара, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.
Од права на доделу средстава изузимају се и следећа привредна друштва:
1) која су у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
2) која имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији;
3) код којих је број запослених смањен за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава у односу на просечан број запослених у наведеном периоду;
4) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву;
5) која су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
6) којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.
Укупан износ средстава која могу бити додељена одређује се у складу са Уредбом у зависности од испуњења следећих критеријума:
1) искуство у обављању делатности;
2) оцена поврата инвестиције;
3) технолошки ниво делатности – прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;
4) проценат високообразованог кадра;
5) општи рацио ликвидности;
6) пословни резултат;
7) показатељ задужености.
Средства се могу доделити за:
1. инвестиционе пројекте у производном сектору:

• код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 100.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја;
• код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 200.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;
• код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 300.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;
• код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 400.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;
• код којих оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу.

2. инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Пријаву за доделу средстава подстицаја, као и пропратну документацију слати путем поште на адресу Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша 12, 11000 Београд.
За детаљна упутства и додатне информације обратити се на e-mail адресу: investicije@ras.gov.rs  или путем телефона: 011/3398-629.

ПРЕУТМИТЕ ФАЈЛ : ПРАВИЛНИК О ОБРАЗЦУ ПРИЈАВЕ

ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ: УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЛИСТЕ

ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ: УРЕДБА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА 2018. ГОД