Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja u okviru programa Exchange 5

1802

U okviru Programa Exhchange 5 objavljen je drugi poziv za izbor lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja (očekivana je podrška za najmanje 4 LS). Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Veoma značajnu ulogu u pogledu teme ovog konkursa kao i za celu komponentu 2 Programa Exchange 5, ima i Sektor budžeta Ministarstva finansija (MFIN).

U okviru predmetnog poziva Program Exchange 5 će u periodu od marta 2019. do aprila 2020. godine pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa, a posebno:

Stručnu podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane MFIN.
Tehničku podršku u unapređenju procesa planiranja kapitalnih projekata u skladu sa Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata i pratećim podzakonskim aktima.
Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane MFIN.
Programska podrška će pored izgradnje administrativnih kapaciteta doprineti i unapređenju programske strukture budžeta za naredne budžetske cikluse, ali i pripremi korisničkih LS da odgovore na zahteve novog planskog sistema.

Priliku da učestvuju na objavljenom pozivu imaju sve LS izuzev 8 lokalnih samouprava kojima je podrška dodeljena na osnovu prvog poziva iz 2017. godine u okviru Programa Exchange 5.

Rok za konkurisanje po ovom pozivu je 21. februar 2019. godine.

Više informacija, kao i odgovore na sva dodatna pitanja možete pronaći na sajtu:www.skgo.org

Preuzmite dokumentaciju