Иницијатива Унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа у функцији заустављања миграторних процеса и девастације села кандидована за подршку у оквиру пројекта ПРРР

2732
aromaticno-bilje

Иницијатива „Унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа у функцији заустављања миграторних процеса и девастације села“ је идентификована путем консултативног процеса који је спроведен кроз институционални оквир РРА Лозница  са ПССС „Пољосавет“ Лозница, кроз билатералне састанке спроведене са заинтересованим странама у неколико сектора: пољопривреда (примарни пољопривредни произвођачи и предузетници у пољопривреди, удружења пчелара, малинара), јавни сектор (представници локалних самоуправа и јавна предузећа од интереса за иницијативу), друге јавне службе од интереса као и са представницима постојећих организација цивилног друштва.

Иницијатива представља одраз функционалног простора и комлексности односа у оквиру тог простора, који постоје између различитих актера.Кроз процес идентификације Пројектне иницијативе консултовани су национални развојни документи који третирају питања руралног и регионалног развоја, као што су: Стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за период 2014-2024., Национални програм за пољопривреду и рурални развој Републике Србије 2015 – 2020, Национална стратегија одрживог развоја Србије, Програм ИПАРД ИИ, Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017.

Приликом идентификације Пројектне иницијативе уважавани су приоритети ПРРРС СДЦ програма, на начин да предложена иницијатива успоставља функционални територијални развој, омогућује широка партнерства и партиципативност заинтересованих страна, могућност примене иновација и технолошког развоја, атрактивност за страна и домаћа улагања, већу запошљивост, могућност финансирања од стране ЕУ у каснијим фазама реализације, очување природних ресусрса и позитиван утицај на животну средину, као и утицај иницијативе на родну равноправност и положај младих.

Циљеви

1.Заустављање миграторних процеса и девастације села

 Регионални и рурални развој као  сегмент укупног  друштвеног развоја првенствено се ослања на пољопривреду мада развој села поред пољопривреде укључује и бројне друге сегменте (привредне, комуналне, културне). Одумирање  села као и структурна и техничка неподобност за модерну и тржишно одрживу пољопривреду малог земљишног поседа, представљају један од најважнијих  развојних проблема на подручју Иницијативе. Изузетно негативан и интензиван процес девастирања руралних подручја прети да постане још интензивнији са далекосежним негативним последицама по цело друштво. Будућност села на територији обухваћеној Иницијативом у контексту текућих структурних промена и најновијих изузетно неповољних  демографских пројекција тражи адекватан одговор односно јасну стратегију која ће на националном нивоу допринети  одрживом развоју пољопривредних газдинстава у сеоским срединама односно села и пољопривреде. Пољопривредна стручна и саветодавна служба ,,Пољосавет” доо Лозница која се налази у мрежи регионалних стручних служби Републике Србије представља респективан сервис који би могао да преузме значајну улогу у заустављању овог процеса. Уосталом значај ове Иницијативе изискује да поред јавног, цивилног и приватног сектора стручни кадрови из ПССС ,,Пољосавет” доо Лозница преузму улогу  кључног партнера ове Иницијативе. Дакле, основну покретачку снагу за највећи број учесника на овој Иницијативи би представљала жеља да се нешто коначно и конкретно уради  односно да теоријске поставке своју практичну  потврду добију на конкретним примерима пољопривредних газдинстава, удружења, задруга, невладиног и цивилног сектора. Уосталом из  економске кризе у којој се наше друштво реално налази  може се изаћи  само оживљавањем производних сектора реалне привреде у коме је  значај пољопривреде изузетно велики. Са друге стране и  поред свих проблема  којима се суочава пољопривреда је  још увек  најотпорнији и најважнији  чинилац наше  привреде. У структурном погледу, рурални развој има наглашено просторни карактер па је самим тим  битан елемент  регионалног и  локалног развоја. Савремена глобална тенденција  подразумева концепт да рурални развој поред економске треба да има и  еколошку одрживост.

Код конципирања регионалног и руралног развоја Србије треба свакако узети у обзир чињеницу да у индустријски развијеним и високо урбанизованим друштвима сељак постаје „фармер‘‘, професионални пољопривредник, стручно образован и специјализован робни произвођач,  предузетничког менталитета и модерних погледа на свет. Нажалост нереално је очекивати да ћемо најугроженије слојеве друштва који се у великом броју случајева налазе на дну социјалне лествице односно на рубу сиромаштва успети да преведемо у ову категорију. Али са друге стране реализацијом ове Иницијативе може се у значајној мери допринети развоју и одрживости пољопривреде и опстанку пре свега младих и жена на селу и зауставити процес миграције и девастације села. Такође, реализацијом се предвиђа унапређење произвођачких потенцијала за развој сеоских газдинстава која воде жене обезбеђивањем подстицајних мера,  увођењем додатних критеријума, који дају предност пољопривредним газдинставима, која воде жене.

2.Повезивање учесника Иницијативе са другим претприступним и транзиционим       програмима помоћи

Пољопривреда на подручју Иницијативе и поред свих структурних сличности с пољопривредама најнеразвијенијих држава Европе, још нема економски, организациони и инфраструктурни капацитет да преживи оштру конкуренцију богато субвенционисане пољопривреде развијенијих европских земаља. Последице ових промена највише се одражавају на пољопривредном становништву сеоских средина. Проблем  осетљивости  малих  руралних  домаћинстава  у  транзиционом  периоду препознат  је  у  европској  руралној. Приступни и транзициони програми помоћи (САПАРД,ИПАРД, програми прекограничне сарадње и други), посебним мерама подржавају процес трансформације ових домаћинстава у тржишно  оријентисана  са одрживим потенцијалом. Формирање нових задруга, удружења и асоцијација даје већу шансу за остваривања подстицајних средстава претприступних и транзиционих програма помоћи. Повезивање свих чланова ове Иницијативе представља иновативност у функционалном региону и шире чиме ће се објединити и остварити заједнички циљеви.

3.Унапређење производње и прераде лековитог и ароматичног биља

У фармацеутској индустрији око 50% активних материја је биљног порекла што условљава велику потражњу за биљним сировинама и наглашава значајну потребу ширења ове врсте производње. Повећана тражња довела је до увођења великог броја врста лековитог и ароматичног биља у плантажну производњу. Не треба занемарити ни позитиван еколошки аспект јер се гајењем добија већа количина биљних сировина, постиже се уједначен квалитет и значајно се смањује притисак на природне ресурсе. Основне предности гајења лековитог и ароматичног биља су контролисан процес производње, праћење стандарда у производњи у складу са прописима и захтевима тржишта, сертификација усева у случају органске производње, уговарање производње и повезивање учесника у процесу производње, прераде и промета. То би значило и успостављане новог модела јавно-приватног партнерства, као и прераду лековитог и ароматичног биља. У том случају произвођачи би требали да буду организовани у задруге или откупне центре, затим да сакупе, обједине и прераде ту робу у мањим прерађивачким јединицама где би се дала предност женама у агробизнису и на тај начин би се повећала вредност пољопривредне производње. Поред тога, потребно је и максимално уважити и јачати улогу и одговорност локалне самоуправе у реализацији овог циља.

Да би се ова производња реализовала на пољопривредним газдинствима то се може постићи применом најновијих знања из ове области пољопривредне производње. Савремена робна производња захтева професионално, стручно образовање пољопривредих прозводјача, како би били у могућности  да прихвате нова знања, нову технологију и технику, а у томе највише им могу помоћи стручњаци ПССС ,,Пољосавет” доо Лозница који су задужени за трансфер знања до  непосредних произвођача. Производња и прерада лековитог и ароматичног биља  тражи праћење светских трендова, креирање прехрамбених потреба локалног становништва, примену најновијих технологија и праћење достигнућа маркетинга и амбалаже. На тај начин ће доћи до боље валоризације руралних ресурса, њиховом доприносу повећању богатства посебно руралних становника и друштва у целини.

4.Унапређење производње и прераде јагодичастог воћа

Производња и прерада јагодичастог воћа представља традицију подручја обухваћеног Иницијативом. Последњих година засади се подижу стихијски, на неадекватним парцелама и са лошим садним материјалом. Квалитет плодова и приноси варирају док је светско тржиште све захтевније. Све су строжи критеријуми у погледу здравствене безбедности и хигијене плодова. Чињеница је да целокупна производња јагодичастог воћа иде за извоз и то у смрзнутом стању. Хладњаче су једини организатори и извозници убраних плодова. Светско тржиште има потребу за плодовима за свежу потрошњу који морају бити стандардизовани.

У оквиру Иницијативе кроз пројектне активности планирана је набавка квалитетног основног садног материјала за подизање матичних засада који би служили као пример добре пољопривредне праксе и полигон за организовање практичних едукација и радионица. Из матичних засада јагодичастог воћа би се подизали квалитетни, сертификовани производни засади како конвенционални тако и органски. На великом делу овог подручја већ је покренута органска производња са више од 700 произвођача. Органски производи су врло интересантни за мања пољопривредна газдинства због ангажовања сопствене радне снаге на дужи период. Пројектним активностима би се вршила  прерада на пољопривредним газдинствима и приватним привредним друштвима где би се предност дала младима и женама, које су носиоци пољопривредних газдинстава. Производња слатка, пекмеза, џемова и сокова на бази органске производње, треба да се унифицирају и у мањим погонима пакују, складиште и дистрибуирају. То би била добра основа за потпуно нов, заштићен производ под знаком органског и географског порекла,  што би свакако представљало иновативност у функционалном региону.

5.Унапређење производње меда

Производња меда и осталих пчеларских производа је у тесној повезаности са производњом јагодичастог воћа и лековитог и ароматичног биља. Те врсте производње су природно и технолошки повезане. Присуство пчелињих кошница на простору на коме се одвија производња лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа донела би обострану корист: повећање продукције и квалитета гајеног воћа и биља и повећање производње и квалитета меда. Отвара се могућност органске производње, као и органског пчеларства и специјалних врста меда, као потпуно новог производа, од лековитог биља и јагодичастог воћа. Производно и доходовно повезивање пчелара са воћарима и произвођачима лековитог и ароматичног биља је један од циљева на којима ће се радити, јер и сарадња сама по себи је иновативна за регион и један од ресурса на који се рачуна у остваривању циљева Иницијативе.

6.Унапређење положаја жена и младих у руралним подручјима

Жене представљају најбројнију рањиву групу на тржишту рада. Стопа запослености мушкараца (50,0%) је значајно виша од стопе запослености жена (35,0%).Анализа кључног проблема и повезаних ризика заснива се на статистичким подацима, чињеницама и информацијама прикупљеним из истраживања, студија и анализа, извештаја органа државне управе, извештаја међународних уговорних тела. Постоји јасна забринутост због неједнакости између жена у граду и жена на селу у погледу животног стандарда и запослености, поготово старијих жена, као и чињенице да постоји дискриминација жена на селу у приступу имовини услед традиционалних и друштвених образаца. Нажалост, економски и креативни потенцијал жена на селу није довољно искоришћен, док су оне саме изложене високом степену економске, физичке и социјалне несигурности.

Како се циљеви  иницијативе поклапају са Стратегијом родне равноправности и Националном стратегијом за младе, јасна је заинтересованост за учешћем у иницијативи и креирању функционалне платформе за сарадњу, што се рефлектује кроз број укључених у иницијативу из ове две категорије, где су узели активно учешће у формирању иницијативе и дефинисању циљева (листе присутности са састанака и радионица, фотографије). Кроз циљеве иницијативе су препознати доприноси положају младих и жена, подржавају се активности које повезују иновативност и предузетништво младих и жена као и нови концепт функционалног просторног повезивања.

Циљ иницијативе се свакако односи на побољшање статуса жена, пре свега економског, кроз започињање, или укључивање у производњу и прераду лековитог биља, јагодичастог воћа и пчеларство, као и успостављање система ефикасне сарадње и партнерства са женским групама и цивилним друштвом.

Свеобухватно планирање руралног развоја подразумева активно учешће жена и коришћење њихових потенцијала, као и препознавање женских ресурса и предузетничких иницијатива у сеоским подручјима. Иницијатива подржава равноправан допринос развоју и равномерном приступу резултатима развоја и жена и мушкараца у руралном подручју; стварање повољног окружења за развој предузетништва, укључивши започињање микробизниса, микрофинансирање, пољопривредна газдинства и задругарство, које нарочито погодује женама; подстицање женског предузетништва и обуке за покретање пословне иницијативе у овој области.

7. Едукација цивилног сектора, жена и младих

Значај едукација за остваривање добрих резултата током реализације Иницијативе је да се пренесу најновија сазнања пољопривредне науке цивилном сектору, женама и младима путем радионица, трибина и предавања, праћењем свих аспеката производње на подручју Иницијативе, давањем савета везано за агротехничке мере, унапређење производње лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа што би допринело побољшању положаја  жена и младих у руралним срединама, као и већој конкурентности наших производа на домаћем и иностраном тржишу.

ПССС ,,Пољосавет” доо Лозница би одржао серију едукација чиме би пренео сва своја знања и искуства цивилном сектору, женама и младима на подручју Мачванског округа и на тај начин извршио дисеминацију знања цивилном сектору, женама и младима. Поред тога путем штампаног материјала (лифлета и брошура) и представљањем Иницијативе на свим медијима (штампаним, ТВ и радио) све потребне информације ће бити доступне широј популацији. За подручје Колубарског округа би ангажовали колеге из саветодавне службе Ваљево. На тај начин ће припадници цивилног сектора, жене и млади бити у потпуности обучени за производњу лековитог и ароматичног биља и јагодичастог воћа и  спремни да активно учествују у реализацију Иницијативе.

Ова иницијатива око себе окупља 30  партнера.