ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2023. ГОДИНИ

1093

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). 

Укупно расположива бесповратна средства за спровођење овог програма су 600.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетнице, микро и мала привредна друштва који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника мора бити жена.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 40% вредности улагања, односно до 50% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године, и каматном стопом од 1,5% годишње уз гаранцију банке или 2,5% годишње уз остала средства обезбеђења и уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара, нити већи од 6.000.000,00 динара за привредне субјекте регистроване у АПР-у најкасније до 31.12.2020. године, а који немају минимум 5 запослених на дан 31.12.2022. године на одређено и/или неодређено време, као и за привредне субјекте регистроване у АПР-у од 01.01.2021. године па надаље, док ће за износ до 12.000.000,00 динара моћи да конкуришу привредни субјекти који су регистровани у АПР-у до 31.12.2020. године и који имају минимум 5 запослених на дан 31.12.2022. године на одређено и/или неодређено време.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

  • куповину машина/опреме/алата, нове рачунарске опреме и софтвера и возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње и пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година);
  • текуће одржавање и/или адаптацију пословног и/или производног простора до износа од 1.000.000,00 динара;
  • куповину пословног/производног простора за привредне субјекте који су регистровани у АПР до 31. децембра 2020. године и на дан 31. децембра 2022. године запошљавају минимум пет запослених (укључујући и саму предузетницу без обзира по ком основу је осигурана);  
  • оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 25% у структури укупног улагања, за којe се потражују средства Програма.

Оснивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по Програму, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би прошли бесплатну обуку за започињање пословања и како би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму, коју пружају наведене агенције по Програму стандардизованог сета услуга за МСПП.

Прецизно и тачно попуњен Обједињен захтев за кредит и захтев за бесповратна средства са пратећом документацијом, у складу са Програмом, могу се предати: 

  • Фонду за развој РС, у два примерка, на адресама: Ул.булевар Немањића 14а, Ниш и Ул. кнез Михаилова бр.14, Београд или
  • преко Портала Фонда за развој РС који се налази на сајту Фонда, у једном примерку.  

Јавни позив је отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење Програма за 35%, колико је просечан проценат Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом јавном позиву могу се преузети са интернет странe Министарства: www.privreda.gov.rs и  Фонда:  www.fondzarazvoj.gov.rs, као и са портала предузетништва (www.preduzetnistvo.gov.rs).