КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

2507

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 113/17)

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
расписује

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2018. годину

Предмет конкурса

Предмет конкурса је финансирање или суфинансирање уметничких дела из области визуелних уметности насталих у протеклих пет година, као и финансирање или суфинансирање настајања нових уметничких дела савремених уметника.

Циљ конкурса

Циљ конкурса је подстицање развоја визуелних уметности путем осавремењивања уметничких збирки (колекција) и јачања капацитета установа културе, подршка савременим визуелним уметницима и оснаживања системског развоја уметничког тржишта, развијања визуелне културе, као и кроз развијање интерсекторске (јавни, цивилни и приватни сектор) и интерресорне сарадње (култура-просвета, култура- здравство итд.).

Категорије конкурса

Конкурс је осмишљен у пет следећих категорија:

Категорија 1 – Финансирање или суфинансирање уметничких дела насталих у протеклих пет година за уметничке збирке установа културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (музеји, спомен-збирке, галерије, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), као и за уметничке збирке организација цивилног друштва од посебног значаја.

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, (музеји, спомен-збирке, галерије, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), као и Српска академија наука и уметности, и Матица српска.

Категорија 2 – Финансирање или суфинансирање уметничких дела насталих у протеклих пет година за опремање просторија установа културе, просвете, здравства итд.

За ову категорију конкурса могу конкурисати уметници (физичка лица), као подносиоци пријаве заједно са установом чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (установе културе, просвете, здравства, итд.) као корисником средства.

Категорија 3 – Финансирање или суфинансирање пројеката који имају за циљ настајање нових уметничких дела (мурали, мозаици, графити, амбијенталне поставке и друга уметничка дела) за потребе установа културе чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (музеји, спомен-збирке, галерије, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.).

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, (музеји, спомен-збирке, галерије, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), удружења у култури и други субјекти у култури.

Категорија 4 – Финансирање или суфинансирање пројеката који имају за циљ настајање нових уметничких дела (мурали, мозаици, графити, амбијенталне поставке и друга уметничка дела) за потребе установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (установе просвете, као што су основне и средње школе, факултети, установе здравства као што су болнице и друге установе), осим установа културе.

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, удружења у култури и други субјекти у култури.

Категорија 5 – Финансирање или суфинансирање пројеката који имају за циљ настајање нових уметничких дела у јавном простору (мурали, мозаици, графити и друга уметничка дела).

За ову категорију конкурса могу конкурисати установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (музеји, спомен-збирке, галерије, културни центри, архиви, библиотеке, заводи итд.), удружења у култури и други субјекти у култури.

Право учешћа за свих пет наведених категорија немају установе културе чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Критеријуми конкурса

Комисија ће се руководити критеријумима који су предвиђени чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни, односно уметнички капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

Комисија ће се руководити и следећим смерницама:

1) осавремењивање уметничких збирки (колекција) делима уметника који нису заступљени или су недовољно заступљени у уметничкој збирци установе културе, што се доказује овереном изјавом (за категорију 1);

2) осавремењивање уметничких збирки (колекција) музеја, галерија и спомен-збирки делима афирмисаних уметника (за категорију 1);

3) финансирање уметничких дела која превазилазе локални значај;

4) промоција уметничких дела младих уметника у циљу развоја њихових каријера и њиховог активног учешћа у друштву;

5) усклађеност уметничког дела са амбијенталном целином (за категор. 2, 3, 4 и 5);

6) адекватно чување и презентација уметничких дела и збирки насталих током реализације пројеката;

7) високи професионални стандарди у раду установе културе;

8) савремено конципирана презентација дела из уметничке збирке установе културе (колекција) у досадашњој пракси установа.

9) подстицање разноликости културних израза, друштвене кохезије, општег благостања и интеркултурног дијалога;

10) омогућавање услова за равномеран културни развој у Републици Србији и децентрализацију културе;

11) нови приступи и концепти како у савременој култури тако и у области културног наслеђа, те интердисциплинарност у уметности и култури;

12) професионална сарадња и повезивање актера у пољу културе – посебно сарадња јавног, цивилног и приватног сектора, и повезивање области културе са образовањем, науком, туризмом, урбанистичким и просторним планирањем и другим областима;

13) интерпретација и критичко разматрање и критичка рецепција културе у савременим друштвеним, политичким и медијским околностима, како на локалном, тако и на регионалном, европском и међународном плану;

14) промоција савремених уметничких форми и израза и унапређење разумевања идеја и језика савремене уметности, као и подршка иновативним и експерименталним пројектима.

Пријава за конкурс и начин достављања

Пријава за конкурс мора да садржи следећу документацију:

  1. Попуњен формулар (преузет са званичне интернет презентације Министарства културе и информисања:  www.kultura.gov.rs)
  2. Професионална биографија уметника о чијем је делу реч
  3. Визуелна документација: фотографије уметничких дела који се предлажу за финансирање/ скице уметничких дела за чије се настајање конкурише; опционално – каталози, портфолио и други штампани материјали уметника, установе културе, и/ или визуелни материјали на ЦД-у
  4. Подаци о установи („лична карта“ установе – историјат, визија, мисија, циљеви, активности у протеклом периоду)
  5. Детаљан опис пројекта
  6. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)
  7. Историјат и опис стања уметничке збирке (за установе културе којима је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе)
  8. Уговор или потврда о сарадњи (за категорије 2, 3, 4 и 5)
  9. Потврду (одобрење) од надлежне установе за реализацију уметничког дела у јавном простору (за категорију 5)
  10. Оверена изјава о незаступљености или о недовољној заступљености уметничког дела у уметничкој збирци установе културе, а које се предлаже за финансирање (за категорију 1)

Пријава за конкурс се доставља у 4 (четири) примерка са потребном документацијом, уредно сложеном по наведеном редоследу.

Пријаве за конкурс достављају се искључиво поштом, на адресу: Министарство културе и информисања, Влајковићева бр. 3, 11 000 Београд, са назнаком „Конкурс за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2018. годину“.

Уколико један подносилац пријаве конкурише са више пројеката или уметничких дела, за сваки пројекат односно уметничко дело подноси пријаву за конкурс појединачно.

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене. Пријаве написане руком и писаћом машином нису прихватљиве.

Конкурсни материјал се не враћа.

Трајање конкурса

Конкурс је отворен од 20. јуна до 20. јула 2018. године.

Резултати конкурса ће бити објављени на званичној интернет страници Министарства културе и информисања. На тај начин ће Министарство културе и информисања обавестити све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

Важне напомене

1. Конкурсна комисија Министарства културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси одлуку о финансирању или суфинансирању пријављеног пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта (уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава).

2. Формирање цена уметничких радова, као и висину хонорара за уметнике чији ће уметничко дело бити продуцирано у оквиру пројекта, врше установе које конкуришу, али комисија може извршити корекцију предвиђеног износа.

3. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

– Неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);

– Стварни трошкови подносиоца пријаве током периода реализације пројекта;

– Евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

Додатне информације

За сва питања везана за поступак пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити Министарству културе и информисања телефоном (број 011 3398026) или и на електронску адресу: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs.

Формулар откуп 2018.doc