Додатна средства за Програм подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера

1320

На основу решења Владе Републике Србије о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-12547/2016 од 26. децембра 2016. године), укупан буџет Програма подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години (даље: Програм) увећан је за 20.000.000,00 динара, те сада износи 110.000.000,00 динара. Јавни позив по овом Програму расписан је 25. априла 2016. године и трајаће до утрошка средстава.

Средства из Програма намењена су за суфинансирање трошкова пружаоца услуга за следеће активности:

• Нови дизајн производа и амбалаже

• Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса

• Побољшање постојећих и развој нових производа намењених страним тржиштима

• Тестирање нових производа

• Учешће на међународним сајмовима у иностранству

• Испитивање страног тржишта

Напомена: Велика предузећа и кластери могу конкурисати само за две врсте активности:

• Учешће на међународним сајмовима у иностранству

• Испитивање страног тржишта.

Привредно друштво, предузетник или кластер може поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара за привредна друштва и предузетнике у зависности од активности, док се за кластере средства додељују у износу од 100.000 до 2.000.000,00 динара. За учешће на сајмовима привредним друштвима ће се додељивати средства у износу до 600.000,00 динара ако нису до сада извозили, односно до 1.000.000,00 динара уколико већ извозе. РАС ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а. Средства ће бити рефундирана привредном субјекту након завршетка пројекта и достављања извештаја и доказа о завршеним активностима.

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом акредитованим регионалним развојним агенцијама, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке интернационализацији привредних друштава, предузетника и кластера у 2016. години.

За детаљније информације можете се обратити Развојној агенцији Србије на office@ras.gov.rs или акредитованим регионалним развојним агенцијама.