JAVNI POZIV – GRADIMO ZAJEDNO

4012
ministarstvo-privrede-javni-poziv-620x330

    

10.04.2018.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO

U skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno („Službeni glasnik RS“ broj 5/17)

Republika Srbija

MINISTARSTVO PRIVREDE

raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

I. Podnosilac prijave projekta

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

II. Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, vrši se preostalim sredstvima zajma po osnovu finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B“ (u daljem tekstu: Sredstva).

III. Cilj i namena Sredstava

Cilj raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata.

Sredstva su namenjena za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture, i to:

1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);

2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;

3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena;

4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);

5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma.

Učešće u sufinansiranju projekta

Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva privrede sufinansira se projekat u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

V. Uslovi za dodelu Sredstava

Uslovi za dodelu Sredstava su:

da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Sredstava;
da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa.

VI. Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

vrsta projekta (lokalni ili regionalni);
efekti projekta;
održivost projekta;
usklađenost projekta sa strateškim dokumentima;
broj direktnih korisnika projekta;
broj indirektnih korisnika projekta.
VII. Prijava projekta i dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, koji se preuzima na internet strani Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

Uz pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, obavezno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;

projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);
Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
tekstualne i grafičke priloge (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova)
predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje.
Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;

skeniranu rekapitulaciju radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije kojim se daje saglasnost na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara- protivpožarna saglasnost;
skenirana prva strana Elaborata geomehaničkih ispitivanja;
akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije potrebna, dostaviti akt nadležnog organa o toj činjenici);
za projekte ukupne investicione vrednosti preko 120.000.000 dinara sa PDV 20%, dostavlja se mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije ili Pokrajinskog zavoda o usaglašenosti projekta sa direktivom EU – Natura 2000;
izjava Podnosioca prijave o vrstama društvene koristi od realizacije projekta, kao i da realizacija projekta ne ugrožava ni jednu socijalnu kategoriju stanovništva;
list nepokretnosti;
najmanje 5 fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;
izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.
Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 2. ove glave.

VIII. Rok za podnošenje prijave projekta i način prijavljivanja

Rok za podnošenje prijave projekta je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijavu projekta sa dokumentacijom iz glave VII. javnog poziva, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Ministarstvo privrede

Komisija za ocenjivanje i odabir projekata

11000 Beograd, Kneza Miloša 20

Prijava projekta se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava projekta za javni poziv za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave projekata se neće razmatrati.

Odluka o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno (u daljem tekstu: Odluka) objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet strani Ministarstva.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, prilikom zaključenja ugovora za realizaciju projekta, učešće Ministarstva privrede i Podnosioca prijave u finansiranju projekta odrediće se u istoj proporciji po kojoj su sredstva dodeljena Odlukom. U slučaju da dođe do povećanja prvobitno utvrđene procenjene vrednosti projekta iz prijave, učešće Ministarstva privrede u finansiranju projekta je ograničeno iznosom opredeljenim Odlukom.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4132 i 011/333-4149.

Rok za podnošenje prijave je 7. maj 2018. godine.

Ministarstvo privrede

Broj: 401-00-1660/2018-11

PREUZMITE FAJL : OBRAZAC – PRIJAVA

PREUZMITE FAJL : PRILOG – KRITERIJUMI