ЈАВНИ ПОЗИВ – ГРАДИМО ЗАЈЕДНО

4013
ministarstvo-privrede-javni-poziv-620x330

    

10.04.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКAТА ЗА ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊА ЛОКАЛНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ГРАДИМО ЗАЈЕДНО

У складу са Уредбом о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно („Службени гласник РС“ број 5/17)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријаву пројекaта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

I. Подносилац пријаве пројекта

Подносилац пријаве пројекта је јединица локалне самоуправе на чијој територији је планирана реализација одређеног пројекта, а уколико пројекат реализује више јединица локалне самоуправе, подносилац пријаве пројекта су јединице локалне самоуправе које заједно реализују пројекат (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

II. Поступак спровођења подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно

Поступак спровођења подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, врши се преосталим средствима зајма по основу финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Зајам за општинску и регионалну инфраструктуру Б“ (у даљем тексту: Средства).

III. Циљ и намена Средстава

Циљ расподеле и коришћења Средстава је пружање подршке јединицама локалне самоуправе за суфинансирање реализације пројеката.

Средства су намењена за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре, и то:

1) изградњу, реконструкцију, рехабилитацију и санацију путева, улица, бициклистичких стаза и путних објеката (мостови, надвожњаци, пасареле и др.);

2) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката за потребе предшколског, школског и других нивоа образовања, објеката за ученички и студентски стандард, као и објеката за научна истраживања;

3) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију школских спортских сала и терена;

4) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката здравствене и социјалне инфраструктуре (установе за пружање здравствене и социјалне помоћи);

5) изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију објеката културно-историјског наслеђа (објекти културно-историјског значаја који подстичу развој туризма.

Учешће у суфинансирању пројекта

Из буџета Републике Србије, са раздела Министарства привреде суфинансира се пројекат у висини до 50% вредности пројекта без ПДВ.

Из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира се преостала вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пријављеног пројекта, у складу са прописима којима се уређује порез на додату вредност.

V. Услови за доделу Средстава

Услови за доделу Средстава су:

да је реализација пројекта у складу са циљем и наменом Средстава;
да је суфинансирање пројекта предвиђено од стране Подносиоца пријаве у висини припадајућег износа.

VI. Критеријуми за оцењивање и одабир пројекта

Оцењивање и одабир пројекта врши се на основу следећих критеријума:

врста пројекта (локални или регионални);
ефекти пројекта;
одрживост пројекта;
усклађеност пројекта са стратешким документима;
број директних корисника пројекта;
број индиректних корисника пројекта.
VII. Пријава пројекта и документација за пријављивање пројекта на јавни позив

Пријава пројекта доставља се на Обрасцу – Пријава пројекта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, који се преузима на интернет страни Министарства привреде: www.privreda.gov.rs.

Уз правилно попуњен Образац – Пријава пројекта за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно, обавезно је доставити следећу документацију:

извод из одлуке о буџету Подносиоца пријаве са позицијом на којој су предвиђена средства за суфинансирање пројекта са Изјавом о обезбеђеном износу средстава за суфинансирање пројекта. Уколико средства за суфинансирање пројекта нису предвиђена у моменту подношења пријаве доставља се изјава да ће средства за суфинансирање пројекта бити обезбеђена одлуком о буџету Подносиоца пријавe у року од десет дана од доделе средстава;

пројекат за извођење на основу којег се изводе радови (у оригиналу или овереној копији или скениран у електронском формату на CD);
Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:
скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
текстуалне и графичке прилоге (технички опис/извештај на основу којег је израђен предмер и предрачун из пројекта за извођење са графичким прилозима: ситуациони план, карактеристичне попречне и подужне пресеке у зависности од објекта на који се пројекат односи, све детаље наведене у предмеру и предрачуну радова)
предмер и предрачун радова из пројекта за извођење у Excel формату који је у потпуности усаглашен са техничким описом и графичком документацијом (текст форматиран – ћирилично писмо, врста слова Times New Roman, величина слова 12) у којем је свака врста радова и њихова рекапитулација одвојено приказана у једном документу. У истом документу, на посебном листу, обавезна је и збирна рекапитулација која садржи све врсте радова за које је поднет захтев за суфинансирање.
Наведени предмер и предрачу радова треба да садржи формуле;

скенирану рекапитулацију радова за које је поднет захтев за суфинансирање са потписом и печатом одговорног пројектанта;
скенирану ситуацију на катастарско – топографској подлози, оверену од стране надлежних институција;
скениране услове и сагласности надлежних институција.
решење Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације којим се даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара- противпожарна сагласност;
скенирана прва страна Елабората геомеханичких испитивања;
акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава;
решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
за пројекте укупне инвестиционе вредности преко 120.000.000 динара са ПДВ 20%, доставља се мишљење Завода за заштиту природе Србије или Покрајинског завода о усаглашености пројекта са директивом ЕУ – Натура 2000;
изјава Подносиоца пријаве о врстама друштвене користи од реализације пројекта, као и да реализација пројекта не угрожава ни једну социјалну категорију становништва;
лист непокретности;
најмање 5 фотографија локације где ће се изводити радови;
изјава Подносиоца пријаве да за потребе реализације пројекта обезбеђује стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта.
Сва наведена документација доставља се у оригиналу или овереној копији и скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу из става 2. ове главе.

VIII. Рок за подношење пријаве пројекта и начин пријављивања

Рок за подношење пријаве пројекта је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаву пројекта са документацијом из главе VII. јавног позива, Подносилац пријаве доставља на следећу адресу:

Министарство привреде

Комисија за оцењивање и одабир пројеката

11000 Београд, Кнеза Милоша 20

Пријава пројекта се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава пројекта за јавни позив за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве пројеката се неће разматрати.

Одлука о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно (у даљем тексту: Одлука) објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страни Министарства.

Јавне набавке за потребе реализације пројеката Министарство ће спровести у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке Министарство, Подносилац пријаве и изабрани понуђач закључују уговор за реализацију пројекта.

Након спроведеног поступка јавне набавке, приликом закључења уговора за реализацију пројекта, учешће Министарства привреде и Подносиоца пријаве у финансирању пројекта одредиће се у истој пропорцији по којој су средства додељена Одлуком. У случају да дође до повећања првобитно утврђене процењене вредности пројекта из пријаве, учешће Министарства привреде у финансирању пројекта је ограничено износом опредељеним Одлуком.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства привреде, број: 011/333-4132 и 011/333-4149.

Рок за подношење пријаве је 7. мај 2018. године.

Министарство привреде

Број: 401-00-1660/2018-11

ПРЕУЗМИTE ФАЈЛ : ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА

ПРЕУЗМИTE ФАЈЛ : ПРИЛОГ – КРИТЕРИЈУМИ